Täiendavad soodustused lasteaia kohatasu maksmisel paljulapselistele peredele, puudega laste peredele ja eestkostel olevate laste peredele.

18. novembri 2014 määruse nr 18 „Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu

tasude määrad ja maksmise kord“ muutmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015028?leiaKehtiv 

Käesolevaga määruse muutmise eesmärk on anda täiendavaid soodustusi lasteaia kohatasu maksmisel paljulapselistele peredele, puudega laste peredele ja eestkostel olevate laste peredele.

 § 4. Soodustused kohatasu maksmisel

(8) Kui peres on neli või enam last, puudega või eestkostel olev laps, siis on lasteaia kohatasu suurus 25% käesoleva määruse § 2 nimetatud summast.

 

 Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. Koolieelse lasteasutuse soodustuse taotluse vorm.

 Taotlus esitada info@rae.ee