Aruheina Hoolekogu

Aruheina lasteaia hoolekogu 2017/2018 õa:

Martti Lauri – Usinad Sipelgad, pakapikk@gmail.com

Kiired Kiilid – Ingrid Tiido – ingrid.tiido@post.com

Väledad Sajajalgsed – Regina Suiste –  regina.suiste@gmail.com

Aruheina Põrnikad – Terje Truss – terje.truss@gmail.com

Lustakad Liblikad – Aimar Arak – aimar.arak@gmail.com

Tegusad Mesilinnud – Martin Lokk –  martin@grolls.ee

Vallatud Rohutirtsud – Katrin Saaron-Eelmaa – katrin.saaroneelmaa@laagrik.edu.ee

Õpetajate esindaja – Kristel Aloe – valedad.sajajalgsed@aruheina.edu.ee

Hoolekogu asetäitja – Lipsutriinud – Kristi Tammemägi –  kristi.tammemagi@gmail.com

Hoolekogu esimees – Õnneämblikud – Andres Ojalt – tulevane@gmail.com

Rae valla esindaja – Marju Randlepp –  marju.randlepp@rae.ee

 

 

HOOLEKOGU ÜLESANDED

Hoolekogu:

  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Jälgib lasteaia eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja lasteaia ruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.
  • Jälgib lasteaia juhtimise korraldust ning laste-ja tervisekaitse tingimuste täitmist lasteaias.
  • Arutab läbi lasteaia arengukava ja annab neile hinnangu lähtudes Rae valla elanike huvidest ning sotsiaalse, kultuurilise ja haridusliku arengu sihtidest.
  • Kinnitab direktori ettepanekul õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra.
  • Vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (rühma lapsevanemad, lasteaia pedagoogid).
  • Osaleb lasteaia finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel.
  • Lahendab lastevanemate poolt esindatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes.
  • Aitab korraldada lasteaia eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist.
  • Otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056