ERALASTEAEDADE JA KODUSE MUDILASE TOETUSE TINGIMUSED MUUTUSID PAINDLIKUMAKS

Rae Vallavolikogu maikuu istungil muudeti “Koolieelse eralasteasutuse toetamise korda” ja koduse mudilase toetuse tingimusi „Rae valla eelarvest perede toetamise korras”.

Alates 1. augustist 2018. saab eralasteasutuse toetust taotleda, kui laps ja vähemalt üks vanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud – sellega laiendatakse võimalike taotlejate ringi, kuna varasemalt pidid olema Rae valla registris mõlemad vanemad ja lapse eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Eralasteaia toetuse suurus on 290 eurot kuus:

 

Uus redaktsioon:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018019

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

 

Rae valla eelarvest perede toetamise kord on leitav:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018018

Infoks 2018. sügisel kooliteed alustavate laste vanematele

Taotlusi 2018.–2019. õppeaastal Rae valla koolide 1. klassidesse saab esitada 10. veebruarist 31. märtsini 2018 e-teeninduses.

Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht Rae vallas 2018. aasta 1. veebruari seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust, arvestades oluliste asjaoludena sama pere teiste laste õppimist samas koolis, õpilase elukoha lähedust koolile ja vanemate soovidest.

Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2018 või lapse elukoht Rae vallas on hilisem kui 01.02.2018, siis määratakse lapsele kool, kus on vaba õppekoht.

Vaata ka koolikoha taotlemine

*e-teenindus http://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/arno_rae/      

*koolikoha taotlemine http://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine

Arno programmi kaudu saab taotleda lasteaia-, koolikohta ja eralastehoiu,- eralasteaia toetust

Rae valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO koondab kõiki omavalitsuse hallatavaid haridusasutusi ja eraõiguslikke lasteaedasid või hoidusid, millel on koostööleping Rae vallaga.

Uuendusena käesoleva aasta sügisest saab lapsevanem taotleda ARNO programmi kaudu ja end ID-kaardi või mobiili ID-ga tuvastades oma lapsele kohta nii munitsipaal – kui eralasteaeda ning samuti võimaldab programm teavitada lastehoidu kohasoovist.

ARNO on ühenduses rahvastikuregistri andmebaasiga ja kui registris on andmed korras, ei pea vanem laste kohta ise sissekandeid tegema.

ARNO programm on leitav https://piksel.ee/arno/rae/avaleht/

Ranitsatoetust saab 2017 aastal taotleda iseteeninduse keskkonnas

Alates 1. augustist saab ranitsatoetust taotleda iseteeninduse keskonnas.arno

Abivallavanema sõnul tuleb taotlus ära esitada arvestusega, et 30. september on lõpptähtaeg, aga toetussumma väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. Ranitsatoetuse saamiseks peab vaatama, et laps ja tema mõlemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  vähemalt kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist.

Lapsevanemad, kes esitasid taotlused lapse I klassi astumiseks 2016/2017 õ.a

Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO on määranud lapsed koolidesse.

Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. E-keskkonda saab siseneda aadressilt: http://piksel.ee/arno/rae/

Juhul kui on esitatud koolivahetustaotlus (määratud kool teatud põhjusel ei sobinud), vaadatakse see üle hiljemalt 14 juuni.

Lisainformatsiooni kooli poolt nõutud dokumentide kohta leiate kooli kodulehelt.

Rae Vallavalitsuse 29.12.2015 määrus nr 32 “Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord” on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/407012016006

Uuendused Rae valla koolidesse sissesastumisel

Aside

2016. aasta veebruarist on Rae valla koolikohtade taotlemissüsteemis kaks uuendust: koolikohtade taotlemine kolib e-keskkonda Arno ja avaldus koolikoha saamiseks tuleb teha otse vallavalitsusele.

Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on e- keskkonnal Arno otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), mis tagab kiire ja täpse andmete liikumise. Kui e- keskkond Arno saab andmed lapse kohta, paigutab programm ise lapse elukohajärgsesse haridusasutusse vastavalt elukoha aadressile ja varustab EHIS-st infoga kooli kohta. Lapse koolikoha kinnitab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kelle pädevuses on käsitleda ka erisusi.

„ Lapsevanem saab e- keskkonnas ise teha avalduse lapsele koolikoha saamiseks,” tutvustas Vendel uuendust seoses e-keskkonna kasutusele võtmisega. E-keskkonda saab siseneda aadressilt: http://piksel.ee/arno/rae/

Sooviavaldusi koolikoha saamiseks oodatakse alates 15.02 kuni 31.03

Loe edasi

 

1.augustist hakkab kehtima uus lasteaia kohatasu

Rae vallavolikogu võttis vastu 19. mail määruse, mille järgi hakkavad 1. augustist 2015 kehtima uued lasteaia kohatasud.
1.augustist hakkab kehtima 58 euro suurune lasteaiatasu, kuid kui peres kasvab veel teine lasteaia teenust kasutav laps, siis kehtib teisele lapsele soodushind 41 eurot. Soodustust rakendatakse ka siis, kui teine laps käib lastehoius või eralasteaias.

Suurperede lastel ja samuti erivajadustega lastel on õigus saada vastuvõetud määruse järgi 75%list soodustust ja sel juhul on summaks 14,5 eurot. Suurpereks loetakse neid peresid, kus kasvab vähemalt neli last.

Viimati tõsteti Rae vallas lasteaia kohatasu neli aastat tagasi, kuid seoses uute lasteaiakohtade loomisega ning õpetajate palkade tõstmisega on tõusnud lasteaedade ülalpidamise kulud. Lasteaiakohatasu keskmine maksumus Rae vallas 2015. aastal 235 eurot, millest vanem kannab väikse osa.

Oluline teada!

Kohatasu soodustuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus ning avalduse blanketi leiab http://lasteaiad.rae.ee/lepingud-2/