Õie õppetöö

 

Õie lasteaia koolituslubaKoolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja  juhendmaterjalid on aluseks, millest  lähtub  Õie lasteaia õppekava ja õppe- ja kasvatustegevuste korraldus.  

Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, piirkonna kultuuritraditsioone ja looduse aastaringi arvestades. Koostame iga õppeaasta alguseks tegevuskava, kus esitatakse lasteaia ühiste sündmuste ajakava. Ürituste kavandamisel on lapsevanemate ettepanekud ja koostöö väga oodatud. Turvalisuse tagamiseks erinevatel sündmustel on määratletud koostöö reegleid, mis on nimetatud dokumendis Ürituste kord . Õppetegevused peavad jätma lastele piisavalt aega vabaks mänguks ja õuerõõmudeks, kuid siiski tuleb alati arvestada,  millised on reeglid rühmades ja Ohutusreeglid lastele õues.

Rühmade õpetajad koostavad laste huve ja arenguvajadusi arvestades õppe- ja kasvatustegevuste kuukava, mille rakendumist kirjeldatakse ja analüüsitakse igapäevaselt ning juunis kokkuvõtvalt. Laste arengut jälgitakse ja sellest vesteldakse perega arenguvestlustel. Kooliealiseks saavate laste arengutulemused kirjeldatakse koolivalmiduskaardil.  

Alates septembrist 2015 dokumenteeritakse Õie lasteaia õppetegevus e-lasteaed ELIIS keskkonnas elektrooniliselt. Arvestades ühiskonna arengusuundi, kasutame õppetegevustes ka digitaalseid õppematerjale.

Igal rühmal on kaks kvalifitseeritud õpetajat ja üks õpetaja abi. Muusikalised tegevused toimuvad kaks korda nädalas ja liikumistegevused kolm korda nädalas ning juhendavad erialase koolitusega spetsialistid. Kui rühmaõpetaja võib valida õppetegevuse läbiviimiseks sobiva aja kogu lasteaiapäeva ulatuses, siis muusika ja liikumistegevused toimuvad kokkulepitud aegadel.

LIIKUMIS- JA MUUSIKATEGEVUSED 2017-2018

Kõneravi vajavate lastega tegeleb lasteaia logopeed. Erivajadustega laste arengu toetamiseks on olemas eripedagoogi ametikoht ja vajadusel luuakse sobitusrühm või määratakse lapsele tugiisik.

Lasteaia  tegevuste info ja pildimaterjali vahetamiseks kasutame suletud e-keskkonda, et vältida kellegi privaatsuse riivamist.   Foto või video avaldamisel Õie Lasteaed facebook lehel väldime lähivõtteid või taotleme pere nõusoleku. Sel juhul võib sündmuste ja õppetegevuste esitlusi avaldada ka lasteaia kodulehel:  salatitegu Rukkilille rühmas