Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord

1.jaanuarist 2015 jõustuva koolieelse lasteasutuse seadus näeb ette, et pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega.
Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta lastehoiu koha tasumisel ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ning muude kulude osas peab rahastama elukohajärgne omavalitsus.
Rae Vallavolikogu on 17.02.2015 istungil vastu võtnud määruse “Rae valla eelarvest lapsehoiu rahastamise tingimused ja kord”

Rae vallavalitsus plaanib sõlmida kolmepoolsed koostöölepingud eelkõige Rae vallas tegutsevate lastehoidudega, kellele pole võimalik valla lasteaias või lastehoius kohta pakkuda. Konkreetsed toetussummad lastehoidudege lepitakse kokku koostöölepingus iga lapsehoiuga eraldi.

Lisa 1 lapsehoiuteenuse toetuse taotlusvorm

Taotlus too Rae Vallavalitsuse infolauda või saada info@rae.ee