Uuendused Rae valla koolidesse sissesastumisel

Aside

2016. aasta veebruarist on Rae valla koolikohtade taotlemissüsteemis kaks uuendust: koolikohtade taotlemine kolib e-keskkonda Arno ja avaldus koolikoha saamiseks tuleb teha otse vallavalitsusele.

Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on e- keskkonnal Arno otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), mis tagab kiire ja täpse andmete liikumise. Kui e- keskkond Arno saab andmed lapse kohta, paigutab programm ise lapse elukohajärgsesse haridusasutusse vastavalt elukoha aadressile ja varustab EHIS-st infoga kooli kohta. Lapse koolikoha kinnitab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kelle pädevuses on käsitleda ka erisusi.

„ Lapsevanem saab e- keskkonnas ise teha avalduse lapsele koolikoha saamiseks,” tutvustas Vendel uuendust seoses e-keskkonna kasutusele võtmisega. E-keskkonda saab siseneda aadressilt: http://piksel.ee/arno/rae/

Sooviavaldusi koolikoha saamiseks oodatakse alates 15.02 kuni 31.03

Loe edasi

 

1.augustist hakkab kehtima uus lasteaia kohatasu

Rae vallavolikogu võttis vastu 19. mail määruse, mille järgi hakkavad 1. augustist 2015 kehtima uued lasteaia kohatasud.
1.augustist hakkab kehtima 58 euro suurune lasteaiatasu, kuid kui peres kasvab veel teine lasteaia teenust kasutav laps, siis kehtib teisele lapsele soodushind 41 eurot. Soodustust rakendatakse ka siis, kui teine laps käib lastehoius või eralasteaias.

Suurperede lastel ja samuti erivajadustega lastel on õigus saada vastuvõetud määruse järgi 75%list soodustust ja sel juhul on summaks 14,5 eurot. Suurpereks loetakse neid peresid, kus kasvab vähemalt neli last.

Viimati tõsteti Rae vallas lasteaia kohatasu neli aastat tagasi, kuid seoses uute lasteaiakohtade loomisega ning õpetajate palkade tõstmisega on tõusnud lasteaedade ülalpidamise kulud. Lasteaiakohatasu keskmine maksumus Rae vallas 2015. aastal 235 eurot, millest vanem kannab väikse osa.

Oluline teada!

Kohatasu soodustuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus ning avalduse blanketi leiab http://lasteaiad.rae.ee/lepingud-2/

Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord

1.jaanuarist 2015 jõustuva koolieelse lasteasutuse seadus näeb ette, et pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega.
Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta lastehoiu koha tasumisel ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ning muude kulude osas peab rahastama elukohajärgne omavalitsus.
Rae Vallavolikogu on 17.02.2015 istungil vastu võtnud määruse “Rae valla eelarvest lapsehoiu rahastamise tingimused ja kord”

Rae vallavalitsus plaanib sõlmida kolmepoolsed koostöölepingud eelkõige Rae vallas tegutsevate lastehoidudega, kellele pole võimalik valla lasteaias või lastehoius kohta pakkuda. Konkreetsed toetussummad lastehoidudege lepitakse kokku koostöölepingus iga lapsehoiuga eraldi.

Lisa 1 lapsehoiuteenuse toetuse taotlusvorm

Taotlus too Rae Vallavalitsuse infolauda või saada info@rae.ee

 

 

Täiendavad soodustused lasteaia kohatasu maksmisel paljulapselistele peredele, puudega laste peredele ja eestkostel olevate laste peredele.

18. novembri 2014 määruse nr 18 „Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu

tasude määrad ja maksmise kord“ muutmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015028?leiaKehtiv 

Käesolevaga määruse muutmise eesmärk on anda täiendavaid soodustusi lasteaia kohatasu maksmisel paljulapselistele peredele, puudega laste peredele ja eestkostel olevate laste peredele.

 § 4. Soodustused kohatasu maksmisel

(8) Kui peres on neli või enam last, puudega või eestkostel olev laps, siis on lasteaia kohatasu suurus 25% käesoleva määruse § 2 nimetatud summast.

 

 Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. Koolieelse lasteasutuse soodustuse taotluse vorm.

 Taotlus esitada info@rae.ee

2. veebruaril avas Jüris uksed Rae valla üheksas – Võsukese lasteaed, kus on 240 kohta.

 2. veebruaril avas Jüris uksed Rae valla üheksas ja kõige kaasaegsem lasteaed – Võsukese lasteaed, kus kohti on 240, aga nimekirjas vaid 152 last. Vallavanem Mart Võrklaev vähemas lastearvus probleemi ei näe, pigem on see lasteaiakohtade kriisis vaevelnud valla jaoks uue etapi algus ning enam ei pea korraga aastas kahte lasteaeda ehitama.

„Rae vald nüüd loodetavasti pääseb mõneks ajaks lasteaedade ehitusest sellises tempos, et kaks lasteaeda aastas“, rääkis vallavanem Mart Võrklaev, kes kohe ka täpsustas, et 2,1 miljonit maksev Võsukese lasteaed on viimase kahe aasta jooksul Rae vallas neljas lasteaed ning selle aja peale kokku on ehitatud valda juurde üle 750 lasteaiakoha.

Margery Lilienthal rääkis, et Võsukese lasteaias hakkab tõepoolest esialgu käima 152 last, kuid üks rühm on veel komplekteerimisel ja lasteaiapere koosseis kasvab peagi.

Kindlasti ei ähvarda vallavanema sõnul Rae valda oht, et uus lasteaed täitmata jääb, sest rahvastikuarv kasvab aastas sadades inimestes ning Rae vald on eelistatud just ennekõike noorte perede seas. Möödunud aastal kasvas rahvastikuregistri järgi elanike arv Rae vallas enam kui 800 võrra ja ülemöödunud aastal lähenes kasvunumber 500-le.

„Lisaks saame nüüd, kui me ei ole enam lasteaiakohtade kriisis, hakata pakkuma alushariduseteenust erivajadustega lastele, mis siiamaani ei ole katnud ära tegelikke vajadusi“, rääkis vallavanem.

Kas lasteaiakohtade kriis on lahendatud igas Rae valla piirkonnas, sellele küsimusele vastas vallavanem, et kolmes piirkonnas – Jüris, Lagedil ja Vaidas on probleem lahendatud. Peetri elanikkond on kasvanud prognoositust kiiremini ning seal tuleb vallal koostööd teha eralastehoidudega, kuid samas lahendab Peetri probleemi väga hästi ka valla südames asuv Võsukese lasteaed, mis asukoha poolest sobib teenindama kõiki piirkondi.

„ Meil on väga ilus ja avar lasteaed ning loodetavasti saame pakkuda sisukaid päevi heas keskkonnas maksimaalselt paljudele lastele“, rääkis lasteaia juhataja Margery Lilienthal.

Lasteaia juhataja lubas oma avamiskõnes, et õige pea saavad lapsed lisaks loovust võimaldavatele mängutubadele toimetada ka lasteaia enda viljapuu – ja aedviljaaias. „Kõigis tegevustes on esiplaanil ikka mäng“. Lasteaia juhata tsiteeris ka Paolo Coelhot, kes on öelnud, et iga laps võib täiskasvanule õpetada kolme asja. Esisteks: olla ilma igasuguse põhjuseta õnnelik. Teiseks: olla kogu aeg mingi asjaga ametis. Kolmandaks: osata kõigest jõust nõuda, mida tahad.

Lasteaia juhatajat olid avamise puhul tulnud õnnitlema paljud erinevate asutuste juhid ja haridusspetsialistid Rae vallast ja Harjumaalt. Keila vallavanema Jaan Alveri tervituskõne kokku võttes on Võsukese lasteaed parim näide kaasaegsest lasteaiast nii Harjumaal kui kogu Eestis.

Ehitusleping RIITO Ehituse Aktsiaseltsiga allkirjastati möödunud aasta märtsis.

Fotod Neil Savi
Avamise fotogalerii: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529635940510226.1073741986.216335091840314&type=1

 

Lagedi Keskusehoones alustas tegevust munitsipaallastehoid

IMG_5604Kuna Haridus- ja Teadusministeerium toetab lastehoidude rakendamist 1,5 – 3 aastastele lastele, avab vallavalitsus lasteaiakohtade puuduse likvideerimiseks Lagedi piirkonnas munitsipaallastehoiu.
Munitsipaallastehoid alustab tegevust Lagedi Keskusehoone ruumides ja Lagedi Kooli alluvuses tänavu detsembris ning pakub kohti 11 lapsele.

Lastehoiu ja kuni kolmeaastaste lasteaiarühma vahel on väga väike vahe, sest oma võimaluste, keskkonna ja tegevuste poolest on need sarnased. Erinevus seisneb selles, et lastehoius pole nõutud õppekava järgmist. Lastehoiu laste päevakava sisustavad mängud, erinevad arendavad tegevused, söömine ja puhkamine ning lastega hakkavad tegelema kvalifitseeritud lapsehoidjad.

Lastehoidu võetakse vastu 1,5- 5 aastaseid lapsi. Koha saamise eelduseks on lapse ja vanema sissekirjutus rahvastikuregistri andmete järgi Rae valda, vanem peab olema esitanud vormikohase avalduse lasteaiakoha saamiseks Rae Vallavalitsusele ning samuti peab laps olema Rae valla lasteaiajärjekordade nimekirjas.

Lastehoiu koha vastuvõtmisel säilib lapsel koht lasteaiajärjekorras ning kui vabaneb lasteaiakoht, on vanemal õigus laps panna lasteaeda.

Lastehoiu tasu määra ja maksmise korda reguleerib Rae Vallavolikogu määrus: „Rae valla hallatavate lasteaedade ja lastehoiu tasude määrad ja maksmise kord“. Lastehoiu tasu suuruseks on 47 eurot lapse kohta ühes kuus. Vaata ka „Lapse Rae valla munitsipaallastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord“. Infot leiad: http://lasteaiad.rae.ee/lagedi-lastehoid/

Lastehoid on saanud Harju Maavalitsuse tegevusloa 10.detsembril 2014.

 

Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad

30.11.2014 hakkas kehtima Rae valla volikogu poolt 18.11.2014 vastuvõetud määrus “Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad” https://www.riigiteataja.ee/akt/427112014007   Käesoleva määrusega kehtestatakse valla koolieelses lasteasutuses ja lastehoius (edaspidi – lasteasutuses) käiva lapse eest lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi – kohatasu) ühe lapse kohta ja selle tasumise kord.

Käesoleva määruse muutmise ajendiks oli lasteaialapse kohatasu ja toidukulu soodustuse peatüki väljavõtmine Rae vallavolikogu määrusest „Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine“ ja selle lisamine käesolevasse määrusesse. Võrreldes eelnevalt kehtinud korraga on nii kohatasu kui toidukulu soodustuse taotlemiseks kehtestatud piirmäär, milleks on 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir. Vallavalitsusel on õigus maksuametist esitatud andmeid kontrollida. Samuti on lasteaedade hoolekogudelt on võetud kohustus soodustuste andmise osas ettepanekute tegemiseks. Taotlused esitatakse lasteasutuse juhile, kes esitab need vallavalitsusele. Soodustuse suuruse ja perioodi otsustab vallavalitsus Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks sotsiaaltoetuste taotluste menetlemise komisjoni ettepanekul.

Seoses Lagedi Kooli juurde rajatava Rae valla munitsipaalastehoiu avamisega detsembris, on vajadus kehtestada lastehoidu tasu määrad ja maksmise kord ka lastehoiule. Sellega seoses on määrusesse lisatud ka lastehoiu tasumist puudutav osa, mis on kehtestatud sarnaselt Rae valla koolieelsete lasteasutustega.

 

 

ATH laste vanemate tugirühm alustab tööd

04. novembril kell 17.00 alustab Rae Kultuurikeskuses ATH laste vanematele mõeldud tugirühm. Lühend ATH tähendab aktiivsus- ja tähelepanuhäiret, üldlevinud nimetuseks on hüperaktiivsus. Tugirühma eesmärk on anda vanematele ning õpetajatele emotsionaalset ja pedagoogilist nõu, jagada praktilisi nõuandeid ning toetada tugirühma liikmeid. Eelnevalt registreeruma ei pea ning osalemine on tasuta. Rühmas osalemiseks ei pea lapsel ATH diagnoosi olema.

http://www.ath.ee/est/abi/tugiryhm/tugiryhmharjumaa