Järveküla lasteaiast

Järveküla Lasteaia ehitus hakkab lõpule jõudma. Tore! On suur rõõm, et Pisikestel Inimestel avaneb võimalus tegutsema asuda uhiuues arendavas keskkonnas. Aga enne seda peavad Suured Inimesed mõned asjad omavahel läbi rääkima ja mõnes asjas ka kokku leppima. Tänan, et olete ARNO´s agaralt tegutsemasJ

Kui Teil pole õnnestunud lasteaia kohta täna veel infot saada, siis tähtis teadmine on see, et Järveküla Lasteaed töötab kahes eraldiasetsevas majas, Järveküla majas (Turu tee 23) ja Leerimäe majas (Kaare tee 1). Kuna lasteaia majade avamine toimub kahes osas, siis ootame ka meie mõlema maja vanemaid erineval ajal kohtumistele. Loodame, et selline otsus sobib ka Teile ….

Järveküla Lasteaed, Leerimäe maja – kohtumine lastevanematega

  1. Esimene kohtumine lastevanematega 01.02.2019 kell 18.00 Järveküla Kooli saalis (Reti tee 20).
  2. Teine kohtumine 21.02.2019 kell 18.00 Leerimäe maja saalis (Kaare tee 1).
  3. Avamispidu 01.03.2019

 

Järveküla Lasteaed, Järveküla maja – kohtumine lastevanematega

  1. Esimene kohtumine lastevanematega 22.03.2019 kell 18.00 Leerimäe maja saalis (Kaare tee 1).
  2. Teine kohtumine 05.04.2019 kell 18.00 Järveküla maja saalis (Turu tee 23).
  3. Avamispidu ……04.2019

 

Kindlasti jõuab see info ka ühe või teise lapsevanema e-postkasti!

Ootame Teiega kohtumist!

ERALASTEAEDADE JA KODUSE MUDILASE TOETUSE TINGIMUSED MUUTUSID PAINDLIKUMAKS

Rae Vallavolikogu maikuu istungil muudeti “Koolieelse eralasteasutuse toetamise korda” ja koduse mudilase toetuse tingimusi „Rae valla eelarvest perede toetamise korras”.

Alates 1. augustist 2018. saab eralasteasutuse toetust taotleda, kui laps ja vähemalt üks vanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud – sellega laiendatakse võimalike taotlejate ringi, kuna varasemalt pidid olema Rae valla registris mõlemad vanemad ja lapse eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Eralasteaia toetuse suurus on 290 eurot kuus:

 

Uus redaktsioon:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018019

Alates 02.06.2018 jõustus määruse muudatus, mille kohaselt makstakse koduse mudilase toetust lapsevanema taotluse alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni ka lasteaiakohast loobumise korral juhul kui teeninduspiirkonna järjekorras on lapsi, kellele ei ole kohapakkumist tehtud.

 

Rae valla eelarvest perede toetamise kord on leitav:

https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018018

Infoks 2018. sügisel kooliteed alustavate laste vanematele

Taotlusi 2018.–2019. õppeaastal Rae valla koolide 1. klassidesse saab esitada 10. veebruarist 31. märtsini 2018 e-teeninduses.

Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht Rae vallas 2018. aasta 1. veebruari seisuga. See, milline kool lapsele määratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust, arvestades oluliste asjaoludena sama pere teiste laste õppimist samas koolis, õpilase elukoha lähedust koolile ja vanemate soovidest.

Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2018 või lapse elukoht Rae vallas on hilisem kui 01.02.2018, siis määratakse lapsele kool, kus on vaba õppekoht.

Vaata ka koolikoha taotlemine

*e-teenindus http://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/arno_rae/      

*koolikoha taotlemine http://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine

Arno programmi kaudu saab taotleda lasteaia-, koolikohta ja eralastehoiu,- eralasteaia toetust

Rae valla haridusteenuste haldamise süsteem ARNO koondab kõiki omavalitsuse hallatavaid haridusasutusi ja eraõiguslikke lasteaedasid või hoidusid, millel on koostööleping Rae vallaga.

Uuendusena käesoleva aasta sügisest saab lapsevanem taotleda ARNO programmi kaudu ja end ID-kaardi või mobiili ID-ga tuvastades oma lapsele kohta nii munitsipaal – kui eralasteaeda ning samuti võimaldab programm teavitada lastehoidu kohasoovist.

ARNO on ühenduses rahvastikuregistri andmebaasiga ja kui registris on andmed korras, ei pea vanem laste kohta ise sissekandeid tegema.

ARNO programm on leitav https://piksel.ee/arno/rae/avaleht/

Ranitsatoetust saab 2017 aastal taotleda iseteeninduse keskkonnas

Alates 1. augustist saab ranitsatoetust taotleda iseteeninduse keskonnas.arno

Abivallavanema sõnul tuleb taotlus ära esitada arvestusega, et 30. september on lõpptähtaeg, aga toetussumma väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. Ranitsatoetuse saamiseks peab vaatama, et laps ja tema mõlemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  vähemalt kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist.

Lapsevanemad, kes esitasid taotlused lapse I klassi astumiseks 2016/2017 õ.a

Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO on määranud lapsed koolidesse.

Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. E-keskkonda saab siseneda aadressilt: http://piksel.ee/arno/rae/

Juhul kui on esitatud koolivahetustaotlus (määratud kool teatud põhjusel ei sobinud), vaadatakse see üle hiljemalt 14 juuni.

Lisainformatsiooni kooli poolt nõutud dokumentide kohta leiate kooli kodulehelt.

Rae Vallavalitsuse 29.12.2015 määrus nr 32 “Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord” on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/407012016006