Tõruke õppetöö

Õppetegevused

Lasteaed toetab ja täiendab perekonda alushariduse andmisel. Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteaia õppekava alusel, millest lähtuvalt on igal rühmal koostatud oma tegevuskava. Õppe-kasvatustöö toimub üldõpetuse pöhimõttel, kus konkreetne teema läbib kõiki õppe-kasvatustegevusi. Õppe-kasvatustegevuse eesmärgid :

  • Koostöös koduga toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja kogemusi ümbritseva elu nähtuste kohta
  • Arvestada ja toetada laste eeldusi nende arengus kehalise, vaimse ja esteetilise töö oskuste kujundamisel
  • Tervislike eluviiside propageerimine, liikumiskasvatuse mitmekesistamine
  • Lapse igakülgne arendamine koolivalmiduse kujundamisel

 

Õppetegevuste jaotus

MINA JA KESKKOND -vaatlemine ja uurimine KEEL JA KÕNE -kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, MATEMAATIKA – võrdlemine ja arvutamine KUNSTITEGEVUS – joonistamine ja maalimine, voolimine, kleepetöö, meisterdamine MUUSIKATEGEVUS – laulmine, muusika kuulamine, rütmiline liikumine LIIKUMISTEGEVUS – liikumistegevused toas ja õues, liikumismängud, matkad looduses Valdkond “mina ja keskkond” seob ülejäänud valdkonnad läbi oma teemade ühtseks tervikuks. Tegevusi lõimitakse vastavalt vajadusele päeva jooksul.


Päevakava

Päevakava sõimerühmas

7.00 Lasteaed avatakse
7.00-8.30 Laste vastuvõtt, vabategevus
8.30-9.00 Hommikusöök
9.00-10.30 Õppetegevused, mäng
10.30-11.45 Mängud ja tegevused õues
12.00-13.00 Lõunasöök. Ettevalmistumine puhkamiseks
13.00-15.00 Puhkamine
15.00-15.30 Ärkamine, vabategevused, mäng
15.30-16.00 Õhtuoode
16.00-19.00 Vabategevus toas või õues, individuaalne töö
19.00 Lasteaia sulgemine
   

Pävakava aiarühmades

7.00 Lasteaed avatakse
7.00-8.30 Laste vastuvõtt, vabategevused
8.30-9.00 Hommikusöök
9.00-10.45 Õppetegevused, mäng
10.45-12.00 Mäng ja tegevused õues
12.00-13.00 Lõunasöök, Ettevalmistumine puhkamiseks
13.00-15.00 Puhkamine
15.00-15.30 Ärkamine, vabategevused, mäng
15.30-16.00 Õhtuoode
16.00-19.00 Vabategevused toas või õues, individuaalne töö
19.00 Lasteaed suletakse