Erivajadustega laps

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LASTE VANEMATE TUGIRÜHM

Kas Teie laps on rahutu, nihelev, püsimatu?
Lahkub oma kohalt, ei suuda paigal püsida?
Mängib lärmakalt, ei suuda mängudes oodata oma korda?
On impulsiivne, soovib vahetpidamata midagi küsida või segab jutule vahele?
Tema tegevused jäävad tihtipeale pooleli?
Tal on raske jälgida selgitusi, õpetusi ja instruktsioone?
SA Eesti Lastefondi ATH tugirühm kohtub Rae vallas Laste tn 5 (Võsukese Lasteaia saalis), üks kord kuus, neljapäeviti, algusega kell 18.00-19.30  ja on TASUTA.  ATH tugirühma juhivad Võsukese Lasteaia eripedagoog Anni Mäeots ja sotsiaalpedagoog Kadri Pohlak. Küsimuste korral kirjuta kadri.pohlak@gmail.com või helista 55643305
Kohtumiste kuupäevad ja teemad:
  • 16. veebruar– Argipäevarutiin ärkamisest magamaminekuni. Päevaplaan. Nutiseadmed, telekas, trennid, huvialaringid, tegevused vanematega.
  • 16. märts– Lasteaia ealine ATH laps. Kuidas lapsega mängida? Kuidas arendada kooliks vajaminevaid oskusi? Positiivne tähelepanu, julgustamine ja tunnustamine. Piiride seadmine.
  • 27. aprill– Kooliealine ATH laps. Positiivne tähelepanu, julgustamine ja tunnustamine. Piiride seadmine. Preemiad ja stiimulid. Õppimine kodus ja koolis.
  • 25. mai– ATH lapsega söögilauas. Probleemid söögiajal. Söögi mõju käitumisele.
Taaramäe lasteaias on erirühm pervasiivsete arenguhäiretega lastele

2014 augustis tasandusrühma käivitades lähtusime nendest lapsest, kellel oli selleks ajaks erirühma soovitus ning lastevanemate valmisolek ja soov laps sinna tuua. Seetõttu sattusid rühma üsna erinevate vajadustega, erineva arengutasemega, samuti erinevas vanuses lapsed.

Aasta jooksul saadud kogemuse baasil ning õpetajate ja lapsevanemate tagasisidest lähtudes soovime luua kaks erinevat rühma vastavalt laste vajadustest ja erisustest. Oleme teadlikumad sellest, kui hädavajalik on erivajadustega laste puhul varajane professionaalne ja isiklik vajaduspõhine lähenemine ning arengut toetava keskkonna tagamine.

Rühm on mõeldud pervasiivsete arenguhäiretega lastele – rühma võetakse autismispektrihäirega lapsi ja rühma täituvus on kuni 4 last. Rühmaõpetajana töötavad eripedagoogid, rühma meeskonnas on veel õpetaja abi ja tugiisik. Endiselt jätkab Taaramäe Lasteaias tegutsemist tasandusrühm, mis on mõeldud eelkõige lastele, kelle kõne arendamine vajab järeleaitamist ning teadlikku ja metoodilist tegelemist. Selleks töötab tasandusrühma juures vaid selle rühmaga tegelev logopeed, samuti on rühmaõpetajaks eripedagoog.

Tasadusrühma eripärast

Tasandusrühma kuuluvad lapsed, kellel on ilmnenud erinevad kõnediagnoosid ja segatüüpi spetsiifilised arenguhäired. Samuti on lapsi teiste erivajadustega, näiteks autismispektri häired, aktiivsus- ja tähelepanuhäired, tundeelu-ja käitumishäired. Sellest tulenevalt arvestatakse õppekasvatustöö planeerimisel ja läbiviimisel iga lapse eripära, samuti vanust, arengutaset ja rahvust.
Õppetööd tehakse erirühmades tavapärase koolieelse õppeprogrammi alusel. Vajadusel lihtsustatakse erivajadustega lapsele rühma tegevusi ja viiakse need läbi koos õpetaja abiga või individuaalselt. Lisaks rühmategevustele viib individuaaltegevusi läbi ka logopeed. Lapsi on rühmas 8 ning see võimaldab arvesse võtta igaühe eripära. Õpetajad juhendavad igapäevaelus last, näitavad eeskuju sõna või tegevusega. Õpetajad soodustavad laste omavahelist suhtlemist, samuti loovad võimalusi oma rühmakaaslasi aidata näiteks puslede kokkupanemisel ja koristamisel. Õpetaja abiga on leitud sõpru ja mängukaaslasi. Õpetajate empaatiavõime ja sotsiaalsus aitavad lastel rühmas jõukohaselt osa võtta mängudest ja ka vestlustest.
Igale lapsele on koostatud individuaalne arenduskava. Lapsevanemad jagavad arenguvestlustel olulist informatsiooni lapse koduste harrastuste ja käitumise kohta.

Tasandusrühm Taaramäe Lasteiaias

Alates 2014 sügisest alustas Taaramäe Lasteaias tööd tasandusrühm kõnepuude ja kõnehäire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. Rühmas on kuni 12 last ja rühma meeskonda kuuluvad eripedagoogid, tugiisikud, samuti töötab rühmaga logopeed.

Erivajadusega laps võetakse erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ja nõustamiskomisjoni soovitusel. Vanem peab hoolitsema enne kirjaliku avalduse tegemist selle eest, et taotlus lasteaiakohaks oleks tehtud ja laps oleks lasteaiakoha järjekorras.

Info saab küsida:

Kadri Reinap, Taaramäe Lasteaia direktor, 6 034 194
Marju Randlepp, hariduse peaspetsialist, 6 056 753
Karen-Pauliin Konks, lastekaitse peaspetsialist, 6 056 777

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010089


Tere!

Autismikool korraldab koolitusi

Osalema on oodatud:

  • koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
  • lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv autistlik laps;
  • tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega;
  • KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitus toimub Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Täpsema info leiate: http://www.autism.ee/?p=1369

Lugupidamisega

Mihkel Velström
Autismikooli tegevjuht
autismikool@gmail.com
tel. 5341 5533