Erivajadustega laps

Taaramäe lasteaias on kaks erirühma – tasandusrühm ning pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm.

2014 augustis käivitades tasandusrühma lähtusime nendest lastest, kellel oli selleks ajaks erirühma soovitus ning lastevanemate valmisolek ja soov laps sinna tuua. Seetõttu sattusid rühma üsna erinevate vajaduste ja arengutasemega, samuti erinevas vanuses lapsed.

Aasta jooksul saadud kogemuse baasil ning õpetajate ja lapsevanemate tagasisidest lähtudes loodi ka teine erirühm – pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm.  Kaks erirühma tegutsevad aktiivselt. Laste arendamisel lähtutakse laste vajadustest ja erisustest. Oleme teadlikud, kui hädavajalik on erivajadustega laste puhul varajane professionaalne ja isiklik vajaduspõhine lähenemine ning arengut toetava keskkonna tagamine.

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma võetakse autismispektrihäirega lapsi ja rühma täituvus on kuni 4 last. Lastega tegelevad rühmaõpetajad, eripedagoog ja õpetaja abi. Endiselt jätkab Taaramäe lasteaias tegutsemist tasandusrühm, mis on mõeldud eelkõige lastele, kellel on spetsiifilised arenguhäired (erinevad kõnediagnoosid ja segatüüpi spetsiifilised arenguhäired), rühmas käib kuni 12 last.  Kõne arendamiseks töötab tasandusrühmas vaid selle rühmaga tegelev logopeed ning lisaks on rühmas abis kaks õpetaja abi.

Laste spetsiifilistest vajadustest tulenevalt arvestatakse õppekasvatustöö planeerimisel ja läbiviimisel iga lapse eripära, samuti vanust, arengutaset ja rahvust. Õppetööd tehakse erirühmades tavapärase koolieelse õppeprogrammi alusel. Vajadusel lihtsustatakse erivajadustega lapsele rühma tegevusi ja viiakse need läbi koos õpetaja abiga või individuaalselt. Lisaks rühmategevustele viivad individuaaltegevusi läbi ka logopeed ja eripedagoog. Õpetajad juhendavad last igapäevaelus, näitavad eeskuju sõna või tegevusega. Õpetajad soodustavad laste omavahelist suhtlemist, samuti loovad võimalusi oma rühmakaaslasi aidata näiteks puslede kokkupanemisel ja koristamisel. Õpetaja abiga leitakse sõpru ja mängukaaslasi. Lastega tegelevate töötajate empaatiavõime ja sotsiaalsus aitavad lastel rühmas jõukohaselt osa võtta mängudest ja vestlustest. Vajadusel tagatakse erirühma lastele individuaalsed liikumis- ja muusikategevused. Vajadusel hoopis integreeritakse nad tavarühmade tegevustesse.
Igale lapsele on koostatud individuaalne arenduskava. Lapsevanemad jagavad arenguvestlustel olulist informatsiooni lapse koduste harrastuste ja käitumise kohta. Koostöö lasteaia siseselt ning lastead-pere vahel on aktiivne ja tulemuslik.

Info saab küsida:

Kadri Reinap, Taaramäe Lasteaia direktor, 6 034 194
Marju Randlepp, hariduse peaspetsialist, 6 056 753
Karen-Pauliin Konks, lastekaitse peaspetsialist, 6 056 777

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010089


Tere!

Autismikool korraldab koolitusi

Osalema on oodatud:

  • koolide juhatajad, õpetajad, abiõpetajad ja teised töötajad, kellel on kokkupuuteid või huvi autismivaldkonnaga;
  • lapsevanemad, kelle peres kasvab nooremas kooliosas õppiv autistlik laps;
  • tugiisikud, kes juba töötavad või soovivad tööle asuda nooremas kooliosas õppivatete autistlike lastega;
  • KOVi töötajad ja teised erinevate valdkondade spetsialistid, kellel ei ole head selgust, mis on autism ja sellele iseloomulikud tunnused, kuid soovivad selle kohta rohkem teada saada.

Koolitus toimub Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, Tallinn)

Täpsema info leiate: http://www.autism.ee/?p=1369

Lugupidamisega

Mihkel Velström
Autismikooli tegevjuht
autismikool@gmail.com
tel. 5341 5533