Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest ajutine vabastamine ja koolieelse eralasteasutuse ning lapsehoiuteenuse vanema poolt kaetava kohamaksu ajutine hüvitamine valla eelarvest

Seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega on mitmete muude meetmete hulgas Vabariigi Valitsus 09.03.2021 palunud lapsevanematel jätta võimalusel koju lasteaias ja lastehoius käiv laps.
Arvestades eeltoodut ja lähtudes haldusmenetluse seaduse §-st 4, Rae Vallavolikogu 17. veebruari 2015 määruse nr 26 „Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord“ § 5 lõikest 2, Rae Vallavolikogu 17.09.2019 määruse nr 42 „Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ § 4 lõikest 1 ja Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2011 määrusest nr 49 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“, Rae Vallavolikogu
otsustab:
1. Vabastada Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest selleks kohustatud isikud vahemikus 15.03 – 31.03.2021 ja/või 1.04 – 30.04.2021, juhul kui laps sel perioodil lasteaias ei käi. Perioode arvestatakse eraldi.
2. Hüvitada Rae valla eelarvest lapsevanema poolt kaetava kohamaksu osa kuni 80 eurot kuus kehtivat lepingut omavate Rae valla laste eest eralasteaedades ja lastehoidudes tagasiulatuvalt vahemikus 15.03 – 31.03.2021 ja/või 1.04 – 30.04.2021, kui sel perioodil teenust ei kasutata. Perioode arvestatakse eraldi.
3. Anda Rae Vallavalitsusele volitus otsustada Covid-19 viiruselevikust tingituna Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa maksmisest ajutine vabastamine kuni 30. juunini 2021.
4. Anda Rae Vallavalitsusele volitus otsustada Covid-19 viiruselevikust tingituna eralasteaia ja lapsehoiuteenust kasutava lapse lapsevanema poolt kaetava kohamaksu hüvitamine summas kuni 80 eurot ühes kuus kuni 30. juunini 2021.
5. Teha otsus teatavaks Rae Vallavalitsusega kehtivat lepingut omavatele eralasteaedadele ja -lastehoidudele.
6. Avaldada otsus Rae valla veebilehel.
7. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Vallavolikogu otsus 147