Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lasteaias on tagada lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest ning on kasvatava ja arendava tegevuse aluseks. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse: laste eripära, võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu jms. Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

Lasteaed peab oluliseks

  • lapse individuaalsust
  • lapse tervise hoidmist ja edendamist
  • mängu kaudu teadmiste omandamist
  • lapse sotsialiseerumist
  • lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamist
  • üldõpetusliku tööviisi rakendamist
  • kodu ja lasteasutuse koostööd

2018/2019 õppeaasta läbiv teema: Eesti 100

Meie traditsioonid ja kaunis keel

Õppeaasta eesmärk: Perekonna, kodupaiga ja eesti keele väärtustamine

Prioriteedid:

1. Väärtushinnangute kujundamine läbi õppe- ja kasvatustegevuste
2. Õuesõppides lapsed targaks, terveks ja rõõmsaks. Valdkondadevaheline lõiming
3. Lasteaia ja kooli koostöö arendamine

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe – ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, mil vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteasutuse õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi (nädal, kuu vm) eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Tegevuste kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

Tegevusvaldkonnad: mina ja keskkond; keel ja kõne; matemaatika; kunstitegevused; muusika; liikumine.

Tegevusliigid: vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; võrdlemine/arvutamine; lugemine/kirjutamine; kunstitegevused; muusikalised tegevused; liikumistegevused.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Tegevusi planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.

Päevakava

07.00 – 08.30             Laste saabumine. Mäng ja vabategevus
08.30 – 09.00             Hommikusöök
09.00 – 10.30             Õppetegevused ja mäng
10.30 – 12.15             Õuetegevused. Vabategevus ja mäng õues
12.15 – 13.00             Lõunasöök
13.00 – 15.00             Vaikne tund
15.00 – 17.00             Mäng, individuaalne töö
15.30 – 16.00             Õhtuoode
17.00 – 19.00             Mäng. Laste kojusaatmine. Koostöö lastevanematega

Lasteaia õppetegevusi viivad läbi peale rühmaõpetajate veel:

Muusikaõpetaja: Mariann
Liikumisõpetaja: Hedi
Eripedagoog, HEV-koordinaator: Silvia, silvia.laas(at)lagedi.edu.ee