Õppetöö

2023-24 õppeaasta teema: „Märka ja hooli“.

Eesmärgid :

 • rühmade vaheline koostöö
 • empaatia suurendamine
 • koostöö erinevate huvigruppidega

Jätkuvad  eesmärgid:

 • laps osaleb projektiõppes
 • rakendada rühmades digipädevusi
 • koostöö TEL võrgustikuga

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest ning on kasvatava ja arendava tegevuse aluseks. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse: laste eripära, võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu jms. Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

Lasteaed peab oluliseks

 • lapse individuaalsust
 • lapse tervise hoidmist ja edendamist
 • mängu kaudu teadmiste omandamist
 • lapse sotsialiseerumist
 • lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamist
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamist
 • kodu ja lasteasutuse koostööd

 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe – ja kasvatustegevus toimub rühma päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, mil vahelduvad igapäevatoimingud (söömine, riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm), laste vabategevused (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteasutuse õpetaja kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Tegevuste kavandamine on paindlik (projektõpe) ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

Tegevusvaldkonnad: mina ja keskkond; keel ja kõne; matemaatika; kunstitegevused; muusika; liikumine.

Tegevusliigid: vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; võrdlemine/arvutamine; lugemine/kirjutamine; kunstitegevused; muusikalised tegevused; liikumistegevused.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi lõimituna, esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Tegevusi planeeritakse nii, et lapsel oleks võimalus teha valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.

Lasteaia õppe- ja kasvatustööga tegelevad peale rühmaõpetajate veel:

Liikumisõpetaja, muusikaõpetaja, logopeed ja eripedagoog.