Lasteaiast

Lasteaed Tõruke asub Rae vallas ajalooliselt tuntud Lehmja Tammiku servas. Asutus alustas oma tegevust 1980.aasta aprillis kaherühmalisena. Alates 1980.aasta septembrist juba kuuerühmalise A.Sommerlingi nimelise sovhoosi lastepäevakoduna. Aastast 1991 kuulub asutus Rae Vallavalitsusele nimetusega Lasteaed Tõruke. Üleminekuaastatel töötasid kahes rühmaruumis Jüri Gümnaasiumi algklassid.

Käesoleval ajal töötab lasteaed täiskoormusega – kuuerühmalisena, neist 2 sõimerühm ja 4 aiarühma. Planeeritud kohtade arv on 114 last. Lasteaed teenindab Rae vallas elavaid lapsi. Lasteaia komplekteerimisel on aluseks võetud Rae valla lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

Hoone on ehitatud tüüpprojekti järgi ühekordseks lasteaiahooneks, igale rühmale kuulub terrass ja eraldi sissepääs. Kõik lasteaia rühmad on renoveeritud, uue eakohase ja kaasaegse mööbliga sisustatud. Maja ümbritseb aiaga piiratud haljastatud õueala.

Lasteaed on kodule toetavaks institutsiooniks lapsele parima arengukeskkonna loomisel. Meie lasteaia põhiülesanne ehk missioon on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:

Luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.
Hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.