Õppetöö

Õppetegevused

Lasteaed toetab ja täiendab perekonda alushariduse andmisel. Laste õpetamine ja arendamine toimub lasteaia õppekava alusel, millest lähtuvalt on igal rühmal koostatud oma tegevuskava. Õppe-kasvatustöö toimub üldõpetuse pöhimõttel, kus konkreetne teema läbib kõiki õppe-kasvatustegevusi. Õppe-kasvatustegevuse eesmärgid :

  • Koostöös koduga toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja kogemusi ümbritseva elu nähtuste kohta
  • Arvestada ja toetada laste eeldusi nende arengus kehalise, vaimse ja esteetilise töö oskuste kujundamisel
  • Tervislike eluviiside propageerimine, liikumiskasvatuse mitmekesistamine
  • Lapse igakülgne arendamine koolivalmiduse kujundamisel

Õppetegevuste jaotus

MINA JA KESKKOND -vaatlemine ja uurimine KEEL JA KÕNE -kuulamine ja kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, MATEMAATIKA – võrdlemine ja arvutamine KUNSTITEGEVUS – joonistamine ja maalimine, voolimine, kleepetöö, meisterdamine MUUSIKATEGEVUS – laulmine, muusika kuulamine, rütmiline liikumine LIIKUMISTEGEVUS – liikumistegevused toas ja õues, liikumismängud, matkad looduses Valdkond “mina ja keskkond” seob ülejäänud valdkonnad läbi oma teemade ühtseks tervikuks. Tegevusi lõimitakse vastavalt vajadusele päeva jooksul.


Päevakava

Päevakava sõimerühmas

7.00Lasteaed avatakse
7.00-8.30Laste vastuvõtt, vabategevus
8.30-9.00Hommikusöök
9.00-10.30Õppetegevused, mäng
10.30-11.45Mängud ja tegevused õues
12.00-13.00Lõunasöök. Ettevalmistumine puhkamiseks
13.00-15.00Puhkamine
15.00-15.30Ärkamine, vabategevused, mäng
15.30-16.00Õhtuoode
16.00-18.00Vabategevus toas või õues, individuaalne töö
18.00Lasteaia sulgemine

Pävakava aiarühmades

7.00Lasteaed avatakse
7.00-8.30Laste vastuvõtt, vabategevused
8.30-9.00Hommikusöök
9.00-10.45Õppetegevused, mäng
10.45-12.00Mäng ja tegevused õues
12.00-13.00Lõunasöök, Ettevalmistumine puhkamiseks
13.00-15.00Puhkamine
15.00-15.30Ärkamine, vabategevused, mäng
15.30-16.00Õhtuoode
16.00-18.00Vabategevused toas või õues, individuaalne töö
18.00Lasteaed suletakse