RANITSATOETUSE TAOTLEMINE KÄIB INTERNETIKESKKONNAS ARNO

Alates 1. juulist saab ranitsatoetust taotleda internetikeskkonnas aadressil  http://piksel.ee/arno/rae/.arno

Abivallavanema sõnul tuleb taotlus ära esitada arvestusega, et 30. september on lõpptähtaeg, aga toetussumma väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. Ranitsatoetuse saamiseks peab vaatama, et laps ja tema mõlemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud  vähemalt kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist.

„Nõudmised ranitsatoetuse saamiseks on Arno programmis inimestele lihtsamini märgatavad ja selle tõttu väheneb võimalus esitada taotlus puudustega,” kõneles abivallavanem. Näiteks ei saa taotlust ära saata puudustega, sest elektrooniline vorm nõuab kõikide tingimuste lahtritesse sisu lisamist. 

Rahvastikuregistri järgi on ranitsatoetuse saajaid ligikaudu 360.

Lapsevanemad, kes esitasid taotlused lapse I klassi astumiseks 2016/2017 õ.a

Rae valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO on määranud lapsed koolidesse.

Õpilase seaduslik esindaja on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. E-keskkonda saab siseneda aadressilt: http://piksel.ee/arno/rae/

Juhul kui on esitatud koolivahetustaotlus (määratud kool teatud põhjusel ei sobinud), vaadatakse see üle hiljemalt 14 juuni.

Lisainformatsiooni kooli poolt nõutud dokumentide kohta leiate kooli kodulehelt.

Rae Vallavalitsuse 29.12.2015 määrus nr 32 “Elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord” on leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/407012016006

Uuendused Rae valla koolidesse sissesastumisel

Aside

2016. aasta veebruarist on Rae valla koolikohtade taotlemissüsteemis kaks uuendust: koolikohtade taotlemine kolib e-keskkonda Arno ja avaldus koolikoha saamiseks tuleb teha otse vallavalitsusele.

Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on e- keskkonnal Arno otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), mis tagab kiire ja täpse andmete liikumise. Kui e- keskkond Arno saab andmed lapse kohta, paigutab programm ise lapse elukohajärgsesse haridusasutusse vastavalt elukoha aadressile ja varustab EHIS-st infoga kooli kohta. Lapse koolikoha kinnitab vallavalitsuse juurde moodustatav komisjon, kelle pädevuses on käsitleda ka erisusi.

„ Lapsevanem saab e- keskkonnas ise teha avalduse lapsele koolikoha saamiseks,” tutvustas Vendel uuendust seoses e-keskkonna kasutusele võtmisega. E-keskkonda saab siseneda aadressilt: http://piksel.ee/arno/rae/

Sooviavaldusi koolikoha saamiseks oodatakse alates 15.02 kuni 31.03

Loe edasi

 

1.augustist hakkab kehtima uus lasteaia kohatasu

Rae vallavolikogu võttis vastu 19. mail määruse, mille järgi hakkavad 1. augustist 2015 kehtima uued lasteaia kohatasud.
1.augustist hakkab kehtima 58 euro suurune lasteaiatasu, kuid kui peres kasvab veel teine lasteaia teenust kasutav laps, siis kehtib teisele lapsele soodushind 41 eurot. Soodustust rakendatakse ka siis, kui teine laps käib lastehoius või eralasteaias.

Suurperede lastel ja samuti erivajadustega lastel on õigus saada vastuvõetud määruse järgi 75%list soodustust ja sel juhul on summaks 14,5 eurot. Suurpereks loetakse neid peresid, kus kasvab vähemalt neli last.

Viimati tõsteti Rae vallas lasteaia kohatasu neli aastat tagasi, kuid seoses uute lasteaiakohtade loomisega ning õpetajate palkade tõstmisega on tõusnud lasteaedade ülalpidamise kulud. Lasteaiakohatasu keskmine maksumus Rae vallas 2015. aastal 235 eurot, millest vanem kannab väikse osa.

Oluline teada!

Kohatasu soodustuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus ning avalduse blanketi leiab http://lasteaiad.rae.ee/lepingud-2/

Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord

1.jaanuarist 2015 jõustuva koolieelse lasteasutuse seadus näeb ette, et pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega.
Vanemate poolt kaetav osa ühe lapse kohta lastehoiu koha tasumisel ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ning muude kulude osas peab rahastama elukohajärgne omavalitsus.
Rae Vallavolikogu on 17.02.2015 istungil vastu võtnud määruse “Rae valla eelarvest lapsehoiu rahastamise tingimused ja kord”

Rae vallavalitsus plaanib sõlmida kolmepoolsed koostöölepingud eelkõige Rae vallas tegutsevate lastehoidudega, kellele pole võimalik valla lasteaias või lastehoius kohta pakkuda. Konkreetsed toetussummad lastehoidudege lepitakse kokku koostöölepingus iga lapsehoiuga eraldi.

Lisa 1 lapsehoiuteenuse toetuse taotlusvorm

Taotlus too Rae Vallavalitsuse infolauda või saada info@rae.ee

 

 

Täiendavad soodustused lasteaia kohatasu maksmisel paljulapselistele peredele, puudega laste peredele ja eestkostel olevate laste peredele.

18. novembri 2014 määruse nr 18 „Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu

tasude määrad ja maksmise kord“ muutmine

https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015028?leiaKehtiv 

Käesolevaga määruse muutmise eesmärk on anda täiendavaid soodustusi lasteaia kohatasu maksmisel paljulapselistele peredele, puudega laste peredele ja eestkostel olevate laste peredele.

 § 4. Soodustused kohatasu maksmisel

(8) Kui peres on neli või enam last, puudega või eestkostel olev laps, siis on lasteaia kohatasu suurus 25% käesoleva määruse § 2 nimetatud summast.

 

 Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. Koolieelse lasteasutuse soodustuse taotluse vorm.

 Taotlus esitada info@rae.ee

2. veebruaril avas Jüris uksed Rae valla üheksas – Võsukese lasteaed, kus on 240 kohta.

 2. veebruaril avas Jüris uksed Rae valla üheksas ja kõige kaasaegsem lasteaed – Võsukese lasteaed, kus kohti on 240, aga nimekirjas vaid 152 last. Vallavanem Mart Võrklaev vähemas lastearvus probleemi ei näe, pigem on see lasteaiakohtade kriisis vaevelnud valla jaoks uue etapi algus ning enam ei pea korraga aastas kahte lasteaeda ehitama.

„Rae vald nüüd loodetavasti pääseb mõneks ajaks lasteaedade ehitusest sellises tempos, et kaks lasteaeda aastas“, rääkis vallavanem Mart Võrklaev, kes kohe ka täpsustas, et 2,1 miljonit maksev Võsukese lasteaed on viimase kahe aasta jooksul Rae vallas neljas lasteaed ning selle aja peale kokku on ehitatud valda juurde üle 750 lasteaiakoha.

Margery Lilienthal rääkis, et Võsukese lasteaias hakkab tõepoolest esialgu käima 152 last, kuid üks rühm on veel komplekteerimisel ja lasteaiapere koosseis kasvab peagi.

Kindlasti ei ähvarda vallavanema sõnul Rae valda oht, et uus lasteaed täitmata jääb, sest rahvastikuarv kasvab aastas sadades inimestes ning Rae vald on eelistatud just ennekõike noorte perede seas. Möödunud aastal kasvas rahvastikuregistri järgi elanike arv Rae vallas enam kui 800 võrra ja ülemöödunud aastal lähenes kasvunumber 500-le.

„Lisaks saame nüüd, kui me ei ole enam lasteaiakohtade kriisis, hakata pakkuma alushariduseteenust erivajadustega lastele, mis siiamaani ei ole katnud ära tegelikke vajadusi“, rääkis vallavanem.

Kas lasteaiakohtade kriis on lahendatud igas Rae valla piirkonnas, sellele küsimusele vastas vallavanem, et kolmes piirkonnas – Jüris, Lagedil ja Vaidas on probleem lahendatud. Peetri elanikkond on kasvanud prognoositust kiiremini ning seal tuleb vallal koostööd teha eralastehoidudega, kuid samas lahendab Peetri probleemi väga hästi ka valla südames asuv Võsukese lasteaed, mis asukoha poolest sobib teenindama kõiki piirkondi.

„ Meil on väga ilus ja avar lasteaed ning loodetavasti saame pakkuda sisukaid päevi heas keskkonnas maksimaalselt paljudele lastele“, rääkis lasteaia juhataja Margery Lilienthal.

Lasteaia juhataja lubas oma avamiskõnes, et õige pea saavad lapsed lisaks loovust võimaldavatele mängutubadele toimetada ka lasteaia enda viljapuu – ja aedviljaaias. „Kõigis tegevustes on esiplaanil ikka mäng“. Lasteaia juhata tsiteeris ka Paolo Coelhot, kes on öelnud, et iga laps võib täiskasvanule õpetada kolme asja. Esisteks: olla ilma igasuguse põhjuseta õnnelik. Teiseks: olla kogu aeg mingi asjaga ametis. Kolmandaks: osata kõigest jõust nõuda, mida tahad.

Lasteaia juhatajat olid avamise puhul tulnud õnnitlema paljud erinevate asutuste juhid ja haridusspetsialistid Rae vallast ja Harjumaalt. Keila vallavanema Jaan Alveri tervituskõne kokku võttes on Võsukese lasteaed parim näide kaasaegsest lasteaiast nii Harjumaal kui kogu Eestis.

Ehitusleping RIITO Ehituse Aktsiaseltsiga allkirjastati möödunud aasta märtsis.

Fotod Neil Savi
Avamise fotogalerii: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529635940510226.1073741986.216335091840314&type=1