Õppetöö

Õie lasteaia õppetegevuse aluseks on 2008.aastal väljastatud koolitusluba ja  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava .

ÕIE LASTEAIA ÕPPEKAVA on kinnitatud 2015.aastal.

2016.aasta augustis liideti Õie lasteaiaga Uuesalu 2-rühmaga lasteaiamaja, mille õpikeskkonna võimalused on Jüri 6-rühmaga majast erinevad.

Seoses muutustega lasteaia struktuuris ja õpikäsitluses, oleme alustanud lasteaia õppekava uuendamist. Arvestada tuleb ka jätkuvate muudatustega: 2020 peaks valmima uus riiklik õppekava, Uuesalu majas valmib saal ja lisandub rühm.

Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, piirkonna kultuuritraditsioone ja looduse aastaringi arvestades. Iga õppeaasta eel kinnitab pedagoogiline nõukogu ühiste tegevuste ja ürituste kava septembrist juunini. Lapsevanemate ideed ja ettepanekud ning koostöö on väga oodatud.

Igal rühmal on kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Muusikalised tegevused toimuvad kaks korda nädalas ja liikumistegevused kolm korda nädalas. Jüri majas tegelevad musikaalselt andekamad lapsed kahel õhtul ka ansamblitöö ja solistiõppega. Uuesalu majas on muusika- ja liikumisõpetajate koormus struktuuris väiksem ja solistiõpet ning kolmandat liikumistegevust ei toimu.

Huviringid ei ole õppekava osa, kuid neid võimaldatakse läbi viia asutuse ruumides. Tasulistes huviringides osalemine on olnud aktiivne ja kõige populaarsemad on olnud jalgpalli ja tantsulise iluvõimlemise treeningud. Uuesalu majas tuli piirduda väiksemat ruumi nõudvate huviringide valikuga – kunstiring, inglise keel.

Meeldiv koostöö on olnud lasteteatritega, kes toovad oma etendustega lasteaeda igal kuul põnevaid emotsioone ja mõtlemapanevaid lugusid. Uuesalu lapsed on tulnud Jüri majja etendustele tellitud bussiga, kuid lasteteatrite etendusi vaatama sõidetakse ka linna.

Kõneravi vajavate lastega tegeleb lasteaia logopeed. Erivajadustega laste arengu toetamiseks on olemas eripedagoogi ametikoht ja vajadusel luuakse sobitusrühm või määratakse lapsele tugiisik. Taas peab nentima, et Uuesalu majas neid võimalusi ei ole.

Jüri majas on lisaks avarale saalile eelis ka selles, et saame tegevusteks kasutada 65-tollist puutetundlikku tahvlit. Loodame, et alanud juurdeehitus Uuesalus annab asutuse majadele edaspidi võrdsemad võimalused.

Rühmade õpetajad koostavad laste huve ja arenguvajadusi arvestades eesmärgistatud õppe- ja kasvatustegevuste kava igaks nädalaks. Rühma lapsevanemad saavad kava ja tegevuste korraldusega tutvuda e-keskkonnas ELIIS (Eesti Lasteaedade Internetipõhine InfoSüsteem).

Õppetegevuste tulemusi kirjeldatakse ja analüüsitakse igapäevaselt ning juunis hinnatakse tulemusi kokkuvõtvalt.

Õie lasteaed ei piira laste õppimist ühe metoodika raamidega. Erinevate  metoodikate ja projektide materjalidest valitakse parimad käsitlused ning vaheldusrikkus toob laste päevadesse mitmekesisust.  Õppimisel on peamine, et see see oleks lõbus ja tegus, nagu näiteks:  salatitegu Rukkilille rühmas.

Laste arengust ja vajadustest vesteldakse perega arenguvestlustel, eelnevalt kokkulepitud ajal. Kooliealiseks saavate laste arengutulemused kirjeldatakse koolivalmiduskaardil. Koolivalmiduskaardi hinnangud lähtuvad riiklikus õppekavas nimetatud eeldavatest pädevustest 7-aastasele lapsele. Suurtähtedega lisatakse igale pädevusele täiendus, kui laps on nõutud eeldustest tublim. Seda uuendust oleme rakendanud kahel kevadel. Tublid on olnud kõik lapsed, kuid erinevates valdkondades.  Suurte tähtedega on olnud põhjust kiita kõiki meie kooliminejaid.