Õppetöö

Õie lasteaia õppetegevuse aluseks on 2008.aastal väljastatud koolitusluba ja  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava .

Lasteaed töötab argipäevadel, avatakse kell 7 ja sulgemine hiljemalt kell 18. Lasteaias õpitakse kogu päeva vältel, sest ka iga mäng ja ühistegevus õpetab. Igal rühmal on kaks vahetustega töötavat õpetajat ja üks õpetaja abi.

Õie lasteaia õpetajad on nõuetekohase kvalifikatsiooniga ja õpetaja abid pika koostöökogemusega.

Õpituge või kõnevilumust vajavate lastega tegelevad tugispetsialistid (eripedagoog/logopeed) ning lasteaia tugiisik pakub individuaalset juhendamist vajavatele lastele vajadustest lähtuvat abi.

Lasteaia õppekava uuendati viimati 2020.aastal:

ÕIE LASTEAIA ÕPPEKAVA 2020

Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, piirkonna kultuuritraditsioone ja looduse aastaringi arvestades. Õppeaasta eel valib pedagoogiline nõukogu õppeaasta ühiste tegevuste ja ürituste kava ja  väärtuskasvatuse põhisuuna.  Rühmade tegevusvalikud arvestavad laste arenguvajadusi ja keskkonna võimalusi. Lapsevanemad on oma ideede ja koostöövalmidusega sageli positiivselt üllatanud.

Liikumistegevused toimuvad esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Muusikalised tegevused toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti.

Lauluhuvilised musikaalsed lapsed saavad Õie lasteaia muusikaõpetajaga täiendavalt harjutada laulmist solistina või ansamblis.  Muusikaõpetaja valmistab lapsi ette esinemisteks lasteaiavälistel võimlemispidudel ja rahvuslikel üritustel.

Tasulised huviringid ei ole lasteaia õppekava osa, kuid alahinnata ei saa nende rolli laste arendamisel ja tegevusvalikute laiendamisel ning laste osalemise aktiivsus on hea.

Meeldiv koostöö on olnud lasteteatritega, kes on toonud oma etendustega lasteaeda igal kuul põnevaid emotsioone ja mõtlemapanevaid lugusid. Lavastusi teevad ka õpetajad ning lapsed ise.

Rühmade õpetajad koostavad laste huve ja arenguvajadusi arvestades eesmärgistatud õppe- ja kasvatustegevuste kava igaks nädalaks. Lapsevanemad saavad nädalakava ja -tegevuste korraldusega tutvuda e-keskkonnas ELIIS (Eesti Lasteaedade Internetipõhine InfoSüsteem).

Palume kõigil lapsevanematel registreeruda ELIIS-i kasutajaks,  et oleks võimalus tutvuda õppetegevuste sisu ja eesmärkidega ning lasteaia infoga.  ELIIS-i päevakirjelduse juurde saavad õpetajad lisada ka fotosid laste tegutsemisest. Õppetegevuste tulemusi kirjeldavad ja analüüsivad õpetajad igapäevaselt ja õppeaasta lõppemisel tehakse kokkuvõtted.  Laste arengu ja koolivalmiduse hindamine dokumenteeritakse samuti ELIIS-is.

Õpetajad ootavad igal aastal lapsevanemaid vestlema laste arengust ja selleks valitakse osapooltele sobiv aeg. Kooliealiseks saavate laste õpitulemusi hinnatakse riiklikus õppekavas nimetatud 7-aastase lapse eeldatavate pädevuste järgi ja sellel loetelul põhineb ka koolivalmiduskaart.

Leiame, et õppimist ei ole mõistlik piirata ühe metoodika raamidega, sest mitmekesisus aitab vältida rutiini nii lastel kui ka pedagoogidel.  Erinevate  metoodikate ja projektide materjalidest valitakse parim ja igal õpetajal on oma stiil ja lemmiktemaatika.

Õppimisel on peamine, et see see oleks lõbus ja tegus, nagu näiteks:  salatitegu Rukkilille rühmas.