Õppetöö

Õie lasteaia koolitusluba ja  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava  on aluseks, millest  lähtub  Õie lasteaia õppekava ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldus.

Seoses muutustega lasteaia struktuuris ja keskkonnas, õpikäsitluses ning dokumenteerimises on 2019-2020 õppeaastal algamas lasteaia õppekava uuendamine.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, piirkonna kultuuritraditsioone ja looduse aastaringi arvestades. Iga õppeaasta eel kinnitab pedagoogiline nõukogu ühiste tegevuste kava septembrist juunini. Ürituste kavandamisel on lapsevanemate ettepanekud ja koostöö väga oodatud.

Turvalisuse tagamiseks erinevatel sündmustel on määratletud koostöö reegleid, mis on nimetatud dokumendis Ürituste kord .

Õppetegevused peavad jätma lastele piisavalt aega vabaks mänguks ja õuerõõmudeks, kuid arvestada tuleb, millised on reeglid rühmades ja Ohutusreeglid lastele õues.

Rühmade õpetajad koostavad laste huve ja arenguvajadusi arvestades igaks nädalaks eesmärgistatud õppe- ja kasvatustegevuste kava. Kava rakendumist kirjeldatakse ja analüüsitakse igapäevaselt ning juunis kokkuvõtvalt.

Õie lasteaed ei piira õppetegevuste korraldamist ühegi konkreetse metoodika raamiga. Erinevate  metoodikate ja projektide materjalidest valitakse parim ning vaheldusrikkus toob laste päevadesse mitmekesisust. Õppimisel on peamine, et see see oleks lõbus ja tegus, nagu näiteks:  salatitegu Rukkilille rühmas.

Laste arengut jälgitakse ja sellest vesteldakse perega arenguvestlustel, eelnevalt kokkulepitud ajal. Kooliealiseks saavate laste arengutulemused kirjeldatakse koolivalmiduskaardil. Koolivalmiduskaardi hinnangud lähtuvad riiklikus õppekavas nimetatud eeldavatest pädevustest 7-aastasele lapsele ning suurtähtedega lisatakse igale pädevusele täiendus, kui laps on nõutud eeldustest tublim.

Alates septembrist 2015 dokumenteeritakse Õie lasteaia õppetegevus ELIIS  (Eesti lasteaedade Internetipõhine Info-Süsteem) keskkonnas elektrooniliselt. Hetkel ei ole lasteaias robootikaringi, kuid kasutame õppetegevustes digitahvlit,  digitaalset tarkvara ja õppematerjale.

Kõneravi vajavate lastega tegeleb lasteaia logopeed. Erivajadustega laste arengu toetamiseks on olemas eripedagoogi ametikoht ja vajadusel luuakse sobitusrühm või määratakse lapsele tugiisik.

Igal rühmal on kaks kvalifitseeritud õpetajat ja üks õpetaja abi. Muusikalised tegevused toimuvad kaks korda nädalas ja liikumistegevused kolm korda nädalas.

Kui rühmaõpetaja võib valida õppetegevuse läbiviimiseks sobiva aja kogu lasteaiapäeva ulatuses, siis muusika ja liikumistegevused toimuvad kokkulepitud aegadel:

LIIKUMISTEGEVUSED 2018/2019 Õ-A

SPORDISAALIS
ESMASPÄEVKOLMAPÄEVREEDE
 9.00 – 9.15 ÜLANE 9.00 – 9.20  KULLERKUPP9.00 – 9.15 ÜLANE
 9.20 – 9.35 MAIKELLUKE 9.20 – 9.40  VÕILILL9.20 – 9.35 MAIKELLUKE
 9.40 – 9.55 SINILILL (v) 9.45 – 10.05  RUKKILILL9.40 – 9.55 SINILILL (v)
10.00 – 10.20 VÕILILL10.05 – 10.40  SINILILL (s)10.00 – 10.25 RUKKILILL
10.20 – 10.40 KULLERKUPP10.25 – 11.00 SINILILL (s)

 

ÕUES
ESMASPÄEVKOLMAPÄEVREEDE
11.00 – 11.25 RUKKILILL10.55 – 11.10 MAIKELLUKE11.15 – 11.35 KULLERKUPP
11.30 – 12.05 SINILILL (s)11.15 – 11.30 SINILILL (v)11.35 – 11.55 VÕILILL
11.35 – 11.50 ÜLANE

 

 

 

 

MUUSIKATEGEVUSED 2018/2019 Õ-A

TEISIPÄEVNELJAPÄEV
             9.00 ÜLANE             9.00 ÜLANE
             9.20 MAIKELLUKE             9.20 MAIKELLUKE
             9.35 SINILILL (v)             9.35 SINILILL (v)
             9.50 VÕILILL             9.50 VÕILILL
            10.10 KULLERKUPP            10.10 KULLERKUPP
            10.35 RUKKILILL            10.35 RUKKILILL
            11.45 SINILILL (s)            11.45 SINILILL (s)