Õppetöö

Õie lasteaia õppetegevuse aluseks on 2008.aastal väljastatud koolitusluba ja  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava .

Õie lasteaia koosseisus on alates augustist 2016 kaks eraldiasuvat hoonet, millest 6-rühmaga maja asub Jüris ja väiksem maja asub 10 km kaugusel, Uuesalus. Uuesalu maja sai veebruaris 2020 juurdeehituse ning Õie lasteaed on nüüd 9-rühmaga koolieelne lasteasutus. Igal rühmal on kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Kõigil õpetajatel on nõuetele vastav kvalifikatsioon ning õpetaja abidel lasteaia töökogemus.

Seoses lasteaia struktuuri ja õpikeskkonna muutumisega tuli 2020.aastal uuendada lasteaia õppekava:

ÕIE LASTEAIA ÕPPEKAVA 2020

Õie lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, piirkonna kultuuritraditsioone ja looduse aastaringi arvestades. Õppeaasta eel valib pedagoogiline nõukogu õppeaasta ühiste tegevuste ja ürituste kava, lähtudes aktuaalsetest teemadest.  Rühmade tegevusvalikud arvestavad laste arenguvajadusi ja keskkonna võimalusi. Lapsevanemad on ideede ja koostöövalmidusega sageli positiivselt üllatanud.

Muusikalised tegevused toimuvad kaks korda nädalas – teisipäeviti ja neljapäeviti.

Liikumistegevused toimuvad Jüri majas kolm korda nädalas ja laulmisest huvitatud musikaalsed lapsed saavad tegeleda täiendavalt ansamblitöö ja solistiõppega. Uuesalu majas on muusika- ja liikumisõpetajate koormused väiksemad ning solistiõpet ja kolmandat liikumistegevust ei toimu.

Tasulised huviringid ei ole lasteaia õppekava osa, kuid alahinnata ei saa nende osa laste õppimises ja tegevusvalikute laiendamises. Jüri majas pakutakse 2020.aastal järgmist huviringide valikut: inglise keel, robootika, tantsuline iluvõimlemine, jalgpall, saviring. Uuesalu majal on pärast juurdeehituse valmimist saal ja kunstituba ning soovime neid nüüd rakendada ka laste huvitegevuseks.

Meeldiv koostöö on olnud lasteteatritega, kes on toonud oma etendustega lasteaeda igal kuul põnevaid emotsioone ja mõtlemapanevaid lugusid. Lavastusi teevad ka õpetajad ning lapsed ise.

Kõneravi vajavate lastega tegeleb Jüri majas logopeed, kuid eripedagoogi ametikoht on hetkel täitmata.

Rühmade õpetajad koostavad laste huve ja arenguvajadusi arvestades eesmärgistatud õppe- ja kasvatustegevuste kava igaks nädalaks. Lapsevanemad saavad kava ja tegevuste korraldusega tutvuda e-keskkonnas ELIIS (Eesti Lasteaedade Internetipõhine InfoSüsteem). Kuigi rühmades on infovahetuseks  meiliaadress ja telefon, soovitame registreeruda lapsevanemal ELIIS-i kasutajaks, sest üldinfo edastamiseks on see keskkond kasutajasõbralik.

Õppetegevuste tulemusi kirjeldatakse ja analüüsitakse igapäevaselt ning juunis hinnatakse tulemusi kokkuvõtvalt.

Õie lasteaed ei piira laste õppimist ühe metoodika raamidega. Erinevate  metoodikate ja projektide materjalidest valitakse parimad käsitlused ning vaheldusrikkus toob laste päevadesse mitmekesisust.  Õppimisel on peamine, et see see oleks lõbus ja tegus, nagu näiteks:  salatitegu Rukkilille rühmas.

Laste arengust ja vajadustest vesteldakse perega arenguvestlustel, eelnevalt kokkulepitud ajal. Kooliealiseks saavate laste arengutulemusi hinnatakse riiklikus õppekavas nimetatud 7-aastase lapse eeldatavate pädevuste järgi.  Enamasti on lapsed eeldustest tublimad.