Dokumendid

 

Lasteaia tegevust reguleerib põhimäärus ja arengut kujundatakse arengukava alusel:

Lasteaia kodukord koosneb pedagoogide ettepanekutest ja on kooskõlastatud hoolekoguga (sulgudes viimaste täienduste ja kooskõlastuse aasta nr):  

Juhtumite lahendamise juhendmaterjal on kodulehel kiiresti kättesaadav:

Õppetegevuse alusdokumendid (õppekava jm) ja korraldamise info asuvad õppetöö leheküljel:

Õie lasteaia kõigil õpetajatel on erialane kvalifikatsioon. Pedagoogilise ametikoha vabanemisel tuleb arvestada konkursi reeglitega:

Arvestades head tava lasteaia sündmuste jäädvustamisel ning asjaolu, et lasteaial on salvestavad  valvekaamerad, on koostatud andmekaitsest lähtuvad alused:

Lasteaia töötajatel on seoses tööülesannetega ligipääs erinevatele isikuandmetele ja kohustus arvestada andmekaitse nõuetega:

Rae vallavalitsuse andmekaitsespetsialist: Ahto Pahk, e-post: andmekaitse@rae.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelvalvet ja juhendamist Harjumaa koolieelsetes lasteasutustes korraldab piirkonna ekspert  Piret Hiisjärv.

Kontaktid:  Piret.Hiisjarv@hm.ee; mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076

LASTEAIA PÄEVAKAVA

7.00 – 8.30 Laste saabumine, mäng
8.30 – 9.00 Hommikusöök
9.00 – 10.50 Õppetegevused
10.50 – 12.30 Õueaja tegevused
12.30 – 13.00 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Unejutt ja puhkeaeg
15.00 – 15.45 Individuaalsed tegevused
15.45 – 16.15 Õhtuoode
16.15 – 18.00 Huvitegevused, mängud toas või õues ning kojuminek

Lasteaed suletakse ja valvestatakse kell 18.00.

Sõimeealiste lõunasöök algab veerand tundi varem, aiaealiste õhtuoode veerand tundi hiljem. Päevakava on paindlikum laste kohanemisajal, sest  mõned tegevused võtavad esialgu rohkem aega. Mõnusa ilmaga pikendame õueaega, suveperioodil õpime ja sööme võimalusel õues.

HUVITEGEVUS LASTEAIAS

Pakume õhtupoolsel ajal võimalust aiaealiste laste huvitegevusteks lasteaia ruumides. Õues toimuv huvitegevus saab toimuda septembrist mai lõpuni. Tubaste huvitegevuste periood on oktoobrist aprilli lõpuni.

Tasuliste huviringide valiku õigus on lapsevanematel, kes saavad lasteaiast info huvitegevuste pakkujatest.  Huviringile sobiva vanusegrupi ja suuruse määratleb selle korraldaja, arvestades laste ohutust ja heaolu. Olenevalt huviringidesse registreeritud laste arvust moodustatakse 1-2 ringi, mille ajaline korraldus jääb õhtuoote eelsele või/ja õhtuootele järgnevale ajale.

Paljude huvitegevuse korraldajatega on hea koostöö püsinud väga kaua.  Pakkumisel oleva huvitegevuse valik on viimastel aastatel olnud järgmine: inglise keel, robootika, tantsukool, keraamika, jalgpall. Kuna Õie lasteaed asub kooli-spordikeskuse lähedal, osalevad paljud koolieelikud ka eelkoolis, judo ja ujumise treeningutes.