Dokumendid

Oluline info

 • Tutvuge rühma päevakavaga, mis reguleerib mitmesuguseid tegevusi kindlate söögi- ja puhkeaegadega.
 • Lapsel on võimalus osaleda kõigis päeva tegevustes, kui ta on lasteaias hiljemalt kell 9.00.
 • Lapse hilisemast saabumisest informeerige rühma õpetajat.
 • Lapse puudumise korral teavitage lasteasutust hiljemalt sama päeva hommikul kella 9.00-ks, siis kuulub juba esimene puudutud päev toiduraha mahaarvestamisele.
 • Lapse haigestumisel informeerige rühma õpetajat, et saaksime ennetada teiste laste ja töötajate haigestumist.
 • Haiget last rühma ei võeta. Ravimeid lasteaias ei anta.
 • Tasuge õigeaegselt lasteaia arved, s.o hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.
 • Lasteaia kohatasu on 80 eur/kuus, lisandub toiduraha 2 eur/päev.
 • https://www.riigiteataja.ee/akt/426092019001
 • Õigeaegselt laekunud maksetega saab lasteaed tasuda arved toitlustajatele ja planeerida muid kulusid.
 • Lapse turvalisuse tagamiseks annab lapsevanem isiklikult lapse üle rühma töötajale, lasteaiast lahkudes jätab rühma töötajaga suusõnaliselt hüvasti.
 • Lapse turvalisuse tagamiseks annab rühma töötaja õhtuti lapse üle lapsevanemale või lapsevanema poolt määratud täiskasvanule (vajalik on eelnev kokkulepe rühma töötajaga). Alates 14aastasele õele/vennale antakse laps üle vaid varasema kirjaliku kokkuleppe alusel lasteaia direktoriga.

Kohanemine

Lasteaed on lapse jaoks teine kodu ja lapse turvaliseks kohanemiseks:

 

 • tutvuge rühma päevaplaaniga, jagage rühma õpetajatega olulist infot;
 • ühildage kodune päevakava lasteaia omaga;
 • õpetage last iseseisvalt sööma, riietuma, potil käima, mängukohta korrastama;
 • võimaldage lapsel mängida ja suhelda oma eakaaslastega;
 • planeerige lasteaiaga harjutamise aeg tööle kiirustamata;
 • kohanemisel peaksid esimesed kohlakäimise päevad olema lühikesed, lapse päev lasteaias pikeneb järk-järgult.