Tugiteenused järveküla

Järveküla Lasteaias lähtutakse lapse arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

Laste parima igakülgse arengu tagamiseks on Järveküla Lasteaedades järgmised tugispetsialistid:

 • logopeed,
 • eripedagoogid,
 • sotsiaalpedagoogid,
 • saviväljaterapeudid.

Tugispetsialistide töökorraldus

 • Iga õppeaasta alguses selgitatakse koostöös rühmaõpetajatega välja lisatuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.
 • Tugispetsialist teavitab lapsevanemat kirjalikult, kui lapsel on vajadus osaleda  logopeedi, eripedagoogi või saviväljaterapeudi arendustegevustes. Individuaalne arendustegevus on vanemale ja õpetajale nähtav ka ELIIS´i veebikeskkonnas.
 • Valdkonna spetsialistid töötavad lapsega individuaalselt või väikeses grupis. Kui lapsega on seotud rohkem kui üks tugispetsialist, siis jagavad spetsialistid omavahel juhtumiga seotud infot, et leida lapse toetamiseks parimad võimalused. Juhtumipõhistesse aruteludesse kaasatakse nii rühmaõpetaja kui ka lapsevanemad ning vajadusel tehakse koostööd valla haridus- ja sotsiaalosakondadega, Rajaleidja keskusega, erinevate rehabilitatsioonikeskuste ja teiste eriala spetsialistidega.
 • Vajadusel avatakse lapsele Eliisi arengukaardil arenduskava osa, kus kajastatakse lapse arengu toetamine rühmas ning rakendatavad tugiteenused. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte lapse arengust, tugiteenuste tulemuslikkusest ning lapse edasistest vajadustest.

Eripedagoog

Eripedagoog aitab koostöös lapsevanematega leida võimalusi, kuidas lapse arengus avalduvate  eripäradega efektiivsemalt toime tulla ning milliseid toetavaid võtteid  ja abivahendeid vajadusel kasutada.

Tööülesannete hulka kuulub lapse:

 • arengutaseme hindamine;
 • psüühiliste protsesside arendamine;
 • peenmotoorika ning silma-käe ja kahe käe koostööga seotud oskuste arendamine;
 • arendustegevuste läbiviimine;
 • õpi-ja arengukeskkonna kohandamine;
 • lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

 Logopeed

Logopeedi töö eesmärgiks on suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine.

Tööülesannete hulka kuulub:

 • logopeediline diagnostika;
 • kõne- ja keelepuuete ennetamine, leevendamine või kompenseerimine;
 • kõne- ja keelepuudega lapse lähedaste ja võrgustikus olevate spetsialistide nõustamine.

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi põhiülesandeks on kohanemis- ja käitumisraskustega laste ning nende vanemate positiivse toimetuleku toetamine. Ta aitab kaasa heade suhete kujunemisele laste vahel, laste ja õpetajate vahel ja lasteaia ja perede vahel.

Tööülesannete hulka kuulub:

 • abi vajavate laste väljaselgitamine (käitumisprobleemid, sotsiaalsed probleemid, pereprobleemid, terviseprobleemid jm);
 • info kogumine;
 • kohanemise ja käitumise toetamine;
 • sotsiaalsete oskuste toetamine;
 • nii perede kui õpetajate nõustamine;
 • sobivate toetavate meetmete leidmine.

Saviväljaterapeut

Töö saviväljal ehk saviteraapia on loovprotsess, mis annab võimaluse ennast ja oma tundeid nii sõnaliselt kui kehaliselt väljendada hoitud turvalises keskkonnas. Kätega savi ja vee puudutamine annab mõnusa tunde ning käed ja sõrmed muutuvad osavamaks. Saviteraapia on loovprotsess, mis annab võimaluse oma tundeid kehaliselt välja reageerida.

Tegutsemine saviväljal annab võimaluse:

 • kasvatada enesekindlust;
 • luua sisemist tasakaalu, maandada pingeid;
 • saada üle hirmudest;
 • kogeda rõõmu tegutsemisest;
 • leevendada traumajärgseid sümptomeid;
 • arendada peenmotoorikat;
 • arendada keskendumisoskust;
 • muuta käitumismustreid;
 • tunnetada piire ja nende vajalikkust.