Lapsevanemale

Armsad lapsevanemad

Tuletame meelde, et Järveküla Lasteaed puhkab 01.07.2020-31.07.2020.
Mõnusat suve!

 

Hea lapsevanem
25.05.2020

Anname teada, et juunis Järveküla Lasteaia mõlemas majas ühendrühmi ei ole! Kõik rühmad töötavad tavapäraselt. Augusti töökorraldusest anname teada hiljemalt juuni teises pooles.

 

! Tähelepanu !
18.05.2020

Rae Vallavalitsuse 15. mai 2020 korraldusega on juunis lasteaiatasust vabastatud vanemad, kelle lapsed juunis lasteaias ei käi. Terve kuu tasu 80 eurot maksavad vanemad, kelle lapsed juunis lastaias käivad, olenemata kohal käidud päevade arvust. Sellekohane korraldus on leitav siit.

Hea lapsevanem

Edastame Haridus- ja Teadusministeeriumi kirja.
15.05.2020

Koroonaviiruse levik Eestis on pidurdunud ning seoses sellega leevenevad 15. maist alates ka kõigile haridusasutustele kehtivad reeglid. Haridus- ja Teadusministeerium edastas täna juhised koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoiuteenuse osutajate (edaspidi lasteasutus) tegevuse korraldamiseks. 

Lasteasutuse lahtioleku ja töökorralduse üle otsustab ka pärast 15. maid endiselt pidaja. Jätkuvalt tuleb lähtuda seadusega kehtestatud kohustusest kohalikule omavalitsusele, mille kohaselt tuleb tagada vanemate soovil kõigile 1,5 – 7- aastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimalus käia lasteaias. 1,5 – 3-aastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega.

Lasteasutuse pidaja on kohustatud tagama tervisekaitsenõuete järgimise.

Rühmade suurus
Terviseameti hinnangul võib vajadusel taastada tavapärase lasteasutuse rühmade koosseisu. Tuleb aga silmas pidada, et kui peaks taas toimuma järsk haigestumuse juurdekasv, võivad reeglid muutuda.

Tulenevalt kehtivatest tervisekaitse juhistest ei ole võrreldes tavaolukorraga piiratud rühma suurust ega tegutsevate rühmade arvu. Otsuse selle kohta teeb lasteaed koostöös pidajaga. Seadusest tulenevalt otsustab lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul. Lasteasutuse lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

Haigusnähtudega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla. Lasteasutuse õpetajal või lapsehoidjal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.

Kui lasteasutuses on liitrühmad (nt nooremate ja vanemate laste liitrühmad), siis peavad liidetud olema kogu aeg ühe ja sama rühma lapsed, et laste lähikontaktsete ring püsiks võimalikult muutumatu. Õppe- ja muid tegevusi, kus osalevad korraga mitme rühma lapsed (nt ühine muusikategevus) tuleks vältida. Tegevusi tuleks korraldada rühmade kaupa. Juhul, kui lasteaiateenuse vajadus piirkonnas on kinnitatult väike, kõigile soovijatele on teenus tagatud ning pidaja koos hoolekoguga nii otsustab, võib töö korraldada ka valverühmades. Oluline on, et rühmade koosseis püsiks võimalikult muutumatuna.

Õues käimine
Lasteasutustel, kellel on oma mänguväljak või õueala, on soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada võimalusel õppimine väljas. Lasteasutused, kellel puudub oma mänguväljak või õueala, peavad õue minnes tagama laste ja töötajate nakkusohutuse (sh vältima lähedasi kontakte teiste inimestega).

Lõpupeod ja muud üritused
Sarnaselt teistele haridusasutustele tuleks sel kevadel vältida lasteasutustes tavapäraseid lõpuüritusi, kuhu tuleb ühte ruumi kokku lisaks lastele veel suur hulk täiskasvanuid. Lõpupeod saavad toimuda piiratud tingimusel võimalikult väikese osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide eelpool nimetatud tervisekaitsenõuete täitmine, soovitavalt vabas õhus.

Ekskursioone või muid üritusi korraldades tuleb järgida Terviseameti soovitusi ja kehtivaid reegleid.

Kaitsevahendid
Terviseamet on seisukohal, et maski kandmine lasteasutuses ei ole vajalik. Sellegipoolest, kui maski kandmine pakub töötajale turvatunnet, siis on tal õigus töökeskkonnas maski kanda. Vajalike isikukaitsevahendite hankimise korraldab lasteasutus koostöös pidajaga.

Terviseameti juhendid ja soovitused:

———————————————————————————-

! Tähelepanu !
12.05.2020

Alates esmaspäevast (18.05.2020) muutub lasteaeda sisenemine korraldus.

Esmaspäeval võtavad õpetajad lapsi vastu järgmiselt:

Järveküla maja (Turu tee 23) peauksel antakse üle Päikesejänkud, Mesimummid, Karukesed.

Parklapoolsel väraval antakse üle Tähekesed, Tibukesed, Kassikesed.

Majade poolsel väraval antakse üle Kalakesed, Sipsikud, Tiigrikutsud.

Leerimäe maja (Leerimäe tee 1) peauksel antakse üle Sõbralikud Siilid, Muhedad Mõmmid.

Parklapoolsel väraval antakse üle Rõõmsad Rebased, Osavad Oravad.

Tagumisel väraval antakse üle Julged Jänkud, Lõbusad Lepatriinud.

Lapsele järele tulles helistage palun oma rühmatelefonile! Kõik rühmatelefonide numbrid on leitavad siit.

PS! Endiselt kehtib korraldus, et lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi, lapsed antakse üle lasteaia peauksest või õues jalgväravatest, järgides 2+2 nõuet, lapsevanemate ja võõraste sisenemine majja pole aktsepteeritud. Jälgitakse paigaldatud juhiseid (peauks, värav). Lapsevanemaid ei ole lubatud lasteaia territooriumile, sh jääda koos lapsega õuealale mängima.

———————————————————————————-

Lasteaedade suvine töökorraldus
14.05.2020

Hea lapsevanem

Seoses eriolukorraga on Rae Vallavalitsus muutnud lasteaedade suvist töökorraldust:

1.-31. juulini on Rae valla lasteaiad kollektiivpuhkusel ja sellel ajal on avatud valverümad Võsukese Lasteaias Jüris ja Aruheina Lasteaias Peetris. Lähtusime valverühmade avamisel eriolukorrast tingitud muutustest perede elu- ja töökorralduses, pakkudes võimaluse tuua laps lasteaeda neil peredel, kus sellel aastal ei ole võimalik juulis puhkust võtta.

Valverühmad avatakse ja komplekteeritakse vastavalt vanemate esitatud sooviavaldustele. Palume esitada taotlus esimesel võimalusel hiljemalt 28. maiks Rae valla e-teenuste keskkonnas https://iseteenindus.rae.ee/ => Alusharidus => Valverühma taotlus või kasuta otselinki!

Koos avalduse esitamisega kaasneb lapsevanemal kohustus tasuda suvise valverühma kasutamise eest. Palume enne avalduse esitamist hoolikalt koos perega läbi mõelda, kui hästi on teie laps valmis kohanema üheks kuuks uue keskkonna ja uute õpetajatega.

Suvine töökorraldus juuli 2020

———————————————————————————-

Hea lapsevanem!
13.04.2020

Järveküla Lasteaed on koostanud toimetuleku juhised ja nõuanded, alates 15. maist COVID-19 perioodil ülemineku ajal. Dokumend on leitav siit.

———————————————————————————-

Hea lapsevanem!

Edastame Rae vallavalitsuse teate.
28.04.2020

Valitsus otsustas reedel toimunud istungil pikendada koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorda kuni 17. maini. Rae valla lasteaiad on jätkuvalt avatud neile, kes seda vajavad, ent võimalusel soovitame hoida lapsed kodudes. Selleks on vallavalitus võtnud vastu otsuse, et maikuus, on lasteaiatasust vabastatud need, kes lasteaias ei käi. Palume teavitada oma lasteaeda, kas laps maikuus lasteaias käib või mitte. Lasteaia lõpupeod tuleb sel kevadel ära jätta.

Jätkuvalt palume järgida HM poolt eriolukorra perioodiks koostatud juhiseid:

1) Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!
2) Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!
3) Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud! Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
4) Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
5) Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
6) Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
7) Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
8) Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.
Lasteaia direktoril on õigus koostöös KOVga oma töö ümberkorraldamisel leida kõige optimaalsem lahendus sh ka distantsõpe kõikidele lasteaias käivatele lastele. Eriolukorra ajaks on lasteaia direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaia teenuse järgi.

 

———————————————————————————-

! Tähelepanu !

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks
17. märts 2020 – 10:17

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse. Järveküla lasteaed on kodusele ravile suunanud kõik haigussümptomitega lapsed.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust. Huviringide töö peatatud.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Alates 18.03.2020.a. palub Järveküla lasteaed lasteaeda tulev laps üle anda lasteaia töötajale peaukse juures nii Leerimäel kui a Järvekülas. Lapsele järele tulles palume eelnevalt helistada tel. nr-l Leerimäel 56942179 ja Järvekülas 55586199, et lasteaia töötaja saaks Teie lapse riietada ning Teile üle anda peaukse kaudu.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses. Hetkel ei toimu lasteaias tegevusi, mis nõuavad ühiskasutusega ruumide võimalusi.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine. Korraldatud.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel. Korraldatud.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt. Korraldatud, haigusnähtudega lapsed eraldatakse teistest lasteaias viibijatest ning esimesel võimalusel teavitatakse vanemaid. Töötajad vabastatakse koheselt töölt ning suunatakse karantiini.

Lasteaia juhatajal on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Oleme kaardistanud orienteeruva lastevanemate vajaduse kahe nädala piires.

Kohalikud omavalitsused peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks.

 

! Tähelepanu !
(Info seisuga 16.03.2020)

Head lapsevanemad!

Vastavalt vallavalitsusest saadud juhistele anname teada, et lasteaed on avatud. Kuni vabariigi valitsuse otsuseni jäävad meie lasteaiad avatuks neile, kes seda hädapäraselt vajavad ja laste tavapärases rühmas ajavahemikul 08.00 – 18.00.

Kõik reisilt tulnud lapsed või lapsed, kelle pereliikmed on tulnud reisilt, tuleb jätta kindlasti kaheks nädalaks koju. Õpetajatel on õigus põhjendatud juhul last lasteaeda mitte lubada.

Alates 16.03 kuni 30.04.2020.a. lasteaia kohatasu eest arveid ei esitata, toiduraha tasutakse vastavalt kohal käidud päevadele.

Tervist soovides
Järveküla Lasteaed

 

! Tähelepanu !

Edastame Haridus- ja Teadusministeeriumi teate:

Tere!

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes. Ministeerium palub koolide pidajatel teavitada ministeeriumi oma haridusasutuste töö ümberkorraldamisest esimesel võimalusel HTMi kodulehel.

Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee või telefonitsi numbritel 56 900 340 või 56 900 353 (E-R 8-20).

 

Hea lapsevanem!

Sellelt lehelt leiate infot, kuidas hoida ennast ja teisi viiruste hooajal: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Jõudu ja tervist!

 

Head lapsevanemad!

Armas lapsevanem!

Kuigi kalendris näitab jaanuarikuud, siis ega suvi pole enam kaugel. 
Järveküla Lasteaed puhkab 1.07-31.07.2020

Ilusat uut aastat!

Tere, lapsevanem!

Septembris toimus lasteaias mihklilaat, mille tulu läks Tallinna Loomaaias elavale alpakale, kellele meie lasteaed vaderiks on. Nüüd on alpaka juures ka silt meie vaderluse kohta!
Aitäh, et andsid oma panuse. Hindame seda väga!

Head Lapsevanemad!

Jõulud vōiksid olla rahulik aeg, mil teha head nii lähedastele kui võõrastele.
Järveküla lasteaed kutsub üles osa vōtma heategevuslikest jõulukinkidest, et pühaderõõm oleks topelt.
Alates eilsest on mõlema maja koridorides üleval nn. SOOVIDEPUU.
Kui tunned, et soovid ja leiad võimaluse toetada väikese heateoga Tallinna Lastekodu, siis tehes väikese annetuse aitame kaasa suurele muutusele. Lastekodu soovib uusi madratseid, patju, tekke ja voodipesu. Aitame neid!
Head teha on hea!

Järveküla lasteaed

 

Tere lapsevanemad!
Valmis on saanud huviringide tunniplaan ning nüüd on võimalik neisse ka registreerida.
Registreerimiseks minna allolevale (Tunniplaan) aadressile. Seejärel valige endale meelepärane ring ning klõpsake “Registreeri siin”, siis avaneb registreerimisankeet, mis tuleb ära täita. Kui ankeet on täidetud, siis klõpsata “Saada ära”.
Kuna ringides on kindlaks määratud grupi suurused, siis arvu täitumisel sulgub ankeet automaatselt. Seega kehtib ringidesse registreerimisel põhimõte – kes ees, see sees.
Huviringid alustavad 7. oktoobrist

Tunniplaan

———————————————————————————————————–

Kallid lapsevanemad Järveküla majas!

Turu teel on muudetud liikluskorraldust, palun olge tähelepanelikud. Keelatud on parkimine teeservas.
Palun leidke koht parkimiseks autoparklas!

Täname!