Tugiteenused

TUGITEENUSED VÕSUKESE LASTEAIAS

Võsukese Lasteaias lähtutakse lapse arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab rühma meeskonnapoolsest lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse vajadusel muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis (kergemad, raskemad tegevused, lühem aeg, teised metoodikad jm).

Lasteaias pakutakse  vajadusel lapsele ja perele eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi tasuta tuge ning tehakse koostööd valla haridus- ja sotsiaalosakondadega, Rajaleidja keskusega, erinevate rehabilitatsioonikeskuste ja eriala spetsialistidega.

Eripedagoog tegeleb lapse psüühiliste protsesside arendamisega – taju, tähelepanu, mõtlemine, üldise koostööoskuse arendamine, vaimset pingutust nõudvates ülesannetes osalemisega.

Logopeed tegeleb lapse kõne kui peamise suhtlusvahendi korrigeerimise ja arendamine ning psüühiliste protsesside arengu toetamisega.

Sotsiaalpedagoog konsulteerib lapsevanemaid, õpetajaid ning teisi võrgustiku liikmeid lapse arengu-, suhtlemis-ja käitumisprobleemide osas, vajadusel rakendab lapsega töö saviväljal metoodikat. Osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus.

Tugispetsialistide töökorraldus

Iga õppeaasta alguses selgitatakse koostöös rühmaõpetajatega välja lisatuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat  kirjalikult,  kui lapsel on vajadus  osaleda  logopeedi, eripedagoogi või sotsiaalpedagoogi arendustegevustes. Lapse arendustegevuses osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul. Lapsevanemal on võimalus kokku leppida tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest või tagasisidet tema lapsega läbiviidud tegevustest ja arengust. Individuaalne arendustegevus on vanemale ja õpetajale nähtav ka ELIIS´i veebikeskkonnas.

Vajadusel koostavad tugispetsialistid koostöös rühmaõpetaja ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arengukaardi. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte lapse arengust, tugiteenuste tulemuslikkusest ning lapse edasistest vajadustest, millesse kaasatakse ka lapsevanem.

Võsukese Lasteaia sotsiaalpedagoog, eripedagoog ja logopeed on valmis nõustama kõiki Võsukese Lasteaia laste lapsevanemaid tema lapsega seotud küsimustes.