HEV koordinaator (HEVKO)

HEV koordinaator (HEVKO) meie lasteaias Tiina Madiste (eripedagoog).

Hariduslike erivajadustega laste koordinaatori ülesandeks on HEV lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias ja lasteaiaväliselt. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, laste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

 

HEVKO tööülesanded:

 • Kaardistab HEV lapsed.
 • Teeb ettepanekuid lasteaia juhtkonnale erivajadustega laste arengu toetamiseks lasteaias.
 • Korraldab koostöös õppealajuhatajaga tuge vajavate laste arengu läbiviimist.
 • Juhendab ja nõustab õpetajaid vajadusel laste individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel.
 • Korraldab koostööd tuge vajavate laste vanematega.
 • Juhendab ja nõustab rühma meeskondi ja lasteaia personali tuge vajavate laste toetamisel ning arengu korraldamisel.
 • Tagab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega tuge vajava lapse dokumentatsiooni järjepideva järgimise ning täiendamise.
 • Kutsub kokku, teavitab ja nõustab last ümbritsevat võrgustikku lapse toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt lasteaeda.
 • Hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral lasteaia direktorile edasisteks tegevusteks.
 • Juhendab ja jälgib konfidentsiaalse info kasutamist ja hoidmist haridusasutuses.
 • Korraldab koostööd erinevate valdkondade spetsialistide ja huvigruppide vahel.
 • Vajaduse ilmnedes loob HEVKO võrgustiku last ümbritsevate ametkondade vahel ja osaleb lasteaiavälises võrgustikutöös.