Hoolekogu

Aruheina lasteaia hoolekogu 2023/2024 õ.-a.

Tegusad Mesilinnud, hoolekogu esinaine Marit Uustalo marituustalo@gmail.com
Usinad Sipelgad Liina Kuusk liinadavodova@gmail.com
Lustakad Liblikad Kaidi Merilo kaidi.merilo@gmail.com
Väledad Sajajalgsed Katrina Kakkum katrina.kakkum@gmail.com
Põrisevad Põrnikad Merili Veskmets meriliv92@gmail.com                                                                                  Kiired Kiilid Inga Ohakas kir-inga@yandex.ru
Vallatud Rohutirtsud Andrus Kolomainen andruskolom@gmail.com                                                            Õnneämblikud Kati Nevzorov katinevzorov1@gmail.com
Lipsutriinud Kajali Kotsar kajali.kotsar@gmail.com                                                                                        Õpetajate esindaja Kristel Liiving-Aun kristel.liiving7@gmail.com                                                                                Assistentide esindaja Eve-Lyn Kareva evelynkareva@gmail.com                                                                          Rae valla esindaja Kai Lasn  kai.lasn@rae.ee

HOOLEKOGU ÜLESANDED

Hoolekogu:

  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Jälgib lasteaia eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja lasteaia ruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.
  • Jälgib lasteaia juhtimise korraldust ning laste-ja tervisekaitse tingimuste täitmist lasteaias.
  • Arutab läbi lasteaia arengukava ja annab neile hinnangu lähtudes Rae valla elanike huvidest ning sotsiaalse, kultuurilise ja haridusliku arengu sihtidest.
  • Kinnitab direktori ettepanekul õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra.
  • Vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (rühma lapsevanemad, lasteaia pedagoogid).
  • Osaleb lasteaia finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel.
  • Lahendab lastevanemate poolt esindatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes.
  • Aitab korraldada lasteaia eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist.
  • Otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056