Hoolekogu

Aruheina lasteaia hoolekogu 2019/2020 õa:

Usinad Sipelgad Urmo Utar, urmoutar1@gmail.com
Kiired Kiilid Geila Sildaru, geilasildaru@gmail.com
Väledad Sajajalgsed Mait Mäesalu, mait.maesalu@gmail.com
Aruheina Põrnikad Helen Eestalu, helen.eestalu@gmail.com
Lustakad Liblikad Piret Nooijpiret.nooij@gmail.com
Tegusad Mesilinnud Marit Uustalo, marituustalo@gmail.com
Vallatud Rohutirtsud, hoolekogu esimees Martin Lokk, martin@grolls.ee
Õnneämblikud Alex Kuusk, kuusk.alex@gmail.com
Lipsutriinud Kristi Tammemägikristi.tammemagi@gmail.com
Õpetajate esindaja Anneli Laursoo – Dunaiski, anneli.laursoo@gmail.com
Rae valla esindaja Kai Lasnkai.lasn@rae.ee

HOOLEKOGU ÜLESANDED

Hoolekogu:

  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Jälgib lasteaia eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja lasteaia ruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.
  • Jälgib lasteaia juhtimise korraldust ning laste-ja tervisekaitse tingimuste täitmist lasteaias.
  • Arutab läbi lasteaia arengukava ja annab neile hinnangu lähtudes Rae valla elanike huvidest ning sotsiaalse, kultuurilise ja haridusliku arengu sihtidest.
  • Kinnitab direktori ettepanekul õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra.
  • Vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (rühma lapsevanemad, lasteaia pedagoogid).
  • Osaleb lasteaia finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel.
  • Lahendab lastevanemate poolt esindatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes.
  • Aitab korraldada lasteaia eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist.
  • Otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056