Hoolekogu

Aruheina lasteaia hoolekogu 2018/2019 õa:

Usinad Sipelgad Martti Lauri, pakapikk@gmail.com
Kiired Kiilid Aiki Vesik, aiki34@gmail.com
Väledad Sajajalgsed Anno Aedmaa, annoaedmaa@gmail.com
Aruheina Põrnikad Terje Truss, terje.truss@gmail.com
Lustakad Liblikad Piret Nooij, piret.nooij@gmail.com
Tegusad Mesilinnud Martin Lokk, martin@grolls.ee
Vallatud Rohutirtsud Teet Tiisvelt, teet.tiisvelt@telia.ee
Õnneämblikud Olle Strik, olle225@hotmail.com
Lipsutriinud Kristi Tammemägi, kristitammemagi@gmail.com
Õpetajate esindaja Anu Üksküla, usinad.sipelgad@aruheina.edu.ee
Hoolekogu esimees Martin Lokk, asetäitja Martti Lauri
Rae valla esindaja Marju Randlepp, marju.randlepp@rae.ee

HOOLEKOGU ÜLESANDED

Hoolekogu:

  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Jälgib lasteaia eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja lasteaia ruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.
  • Jälgib lasteaia juhtimise korraldust ning laste-ja tervisekaitse tingimuste täitmist lasteaias.
  • Arutab läbi lasteaia arengukava ja annab neile hinnangu lähtudes Rae valla elanike huvidest ning sotsiaalse, kultuurilise ja haridusliku arengu sihtidest.
  • Kinnitab direktori ettepanekul õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra.
  • Vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (rühma lapsevanemad, lasteaia pedagoogid).
  • Osaleb lasteaia finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel.
  • Lahendab lastevanemate poolt esindatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes.
  • Aitab korraldada lasteaia eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist.
  • Otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056