Hoolekogu

Aruheina lasteaia hoolekogu 2021/2022 õ.-a.

Tegusad Mesilinnud, hoolekogu esimees Marit Uustalo, marituustalo@gmail.com
Usinad Sipelgad Laura Roosimägi – Raudsepp laura@mammograaf.ee
Lustakad Liblikad Geila Sildaru, geilasildaru@gmail.com
Väledad Sajajalgsed Mihkel Läänelaid mihkel.laanelaid@gmail.com
Põrisevad Põrnikad Jane Tähiste janetahiste@gmail.com
Kiired Kiilid Janek Alekseitšik alekseitsik@gmail.com
Vallatud Rohutirtsud Kristjan Kangur info@vodait.ee
Õnneämblikud Kati Nevzorov katinevzorov1@gmail.com
Lipsutriinud Mare Erich mare.erich@mail.ee
Õpetajate esindaja Kadri Koel kadri.koel@gmail.com
Rae valla esindaja Kai Lasn  kai.lasn@rae.ee

HOOLEKOGU ÜLESANDED

Hoolekogu:

  • Otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Jälgib lasteaia eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja lasteaia ruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist.
  • Jälgib lasteaia juhtimise korraldust ning laste-ja tervisekaitse tingimuste täitmist lasteaias.
  • Arutab läbi lasteaia arengukava ja annab neile hinnangu lähtudes Rae valla elanike huvidest ning sotsiaalse, kultuurilise ja haridusliku arengu sihtidest.
  • Kinnitab direktori ettepanekul õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra.
  • Vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (rühma lapsevanemad, lasteaia pedagoogid).
  • Osaleb lasteaia finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel.
  • Lahendab lastevanemate poolt esindatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes.
  • Aitab korraldada lasteaia eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist.
  • Otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu ülesanded Koolieelse lasteasutuse seaduse §24 järgi:

https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014056