1. Lustakad Liblikad

Lustakate Liblikate rühmas käivad 4-5.aastased lapsed. Rühmameeskond: õpetaja Rane, assistent Stina ja Mariann.

Kontaktid: e- mail lustakad.liblikad@aruheina.edu.ee  ning rühma telefon 5556 2416

Õppe-ja kasvatustegevuse korraldamise põhivormiks on mäng. Arvestame lapse individuaalsusega, toetame loovust, eneseväljendusoskust, uudishimu. Lapsele turvatunde ning eduelamuste tagamine on olulisel kohal. Rühma põhieesmärgiks on rakendada projektõpet. Projektõpe annab meile võimaluse käsitleda erinevaid teemasid laste huvist ja rühma dünaamikast lähtuvalt ning õppimine on seejuures palju sügavam ja lapsed on rohkem kaasatud. Projektõpe motiveerib lapsi tegutsema, lapsed on rohkem koostööaltimad, loovamad ja julgemad. Projektiideed kogume kokku koos lastega mis on esile kerkinud laste huvist. Meie õppetöö on korraldatud selliselt, et õpetajal/assistendil oleks võimalik tegeleda lapsega ka individuaalselt, väiksemates gruppides. Suuremat tähelepanu on sel õppeaastal laste koosmängimise-ja eneseväljendusoskuse süvendamisele ning elementaarsete korraharjumuste omandamisele. Õppetegevused toimuvad valdavalt hommikupoolsel ajal. Suveperioodil pikeneb laste viibimise aeg õues, toimub omandatu kordamine ja kinnistamine. Õppe- ja kasvatusprotsess toimub kogu päeva jooksul.

Soovime, et laps on heasoovlik, üksteist arvestav. Laps hoolib oma kaaslasest ja keskkonnast. Laps oskab teha valikuid, suudab tegutseda iseseisvalt ja teha koostööd. Teeb vahet heal ja halval. Laps on loov, julgeb oma soove väljendada ja ideid teoks teha koostöös õpetaja, vanemate ja/või eakaaslastega. Laste väärtuskasvatuse kujunemist toetatakse kõigi õppe – ja kasvatustegevuste kaudu, lõimides erinevate valdkondade sisusid.

Rühma väärtused on kooskõlas “Kiusamisest vaba lasteaed” põhimõtete ja väärtustega ning nendeks on:

Sallivus – oleme empaatiavõimelised ja suudame arvestada erinevustega. Kuigi oleme erinevad, kohtleme üksteist võrdsetena. Erimeelsuse lahendame keele abil.

Austus – austame ja arvestame oma kaaslastega. Kõneleme ja käitume viisakalt nii rühmakaaslaste kui täiskasvanutega. Kõigil on õigus oma arvamusele.

Hoolivus – hoolime üksteisest ja oleme abivalmid, sõbralikud ja heasoovlikud oma kaaslaste suhtes.

Julgus – julgeme märgata ja kaitsta neid, kes ennast ise kaitsta ei oska. Kaitseme teineteist ebaõigluse eest. Julgeme tunnistada ka tehtud vigu – oleme ausad.

Lisaks väärtustame looduslähedust ja keskkonnakaitset ning panustame keskkonnaharidusse läbi Rohelise Kooli programmi (elurikkus ja loodus, jäätmete liigiti sorteerimine, tervis ja heaolu, kliimamuutused).