Õppetöö

Aruheina Lasteaia lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted tulenevad lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest. Vaata ka lasteaia õppekava.
Lapse igakülgset arengut soodustab kodu ja lasteaia koostöö, lasteaia tegevus on peredele avatud.
Lasteaias arvestatakse laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke ja piirkondlikke iseärasusi, soodustatakse humaansete ning demokraatlike suhete kujunemist ja püsimist täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel. Vaata ka programm “Kiusamisest vabaks!”
Kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripära.
Kasvatamine ja arendamine lähtub lapse loomulikust huvist ümbritseva vastu ja lastele huvipakkuvatest teemadest. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult üldisele. Vaata J. Käis, Reggio Emilia.
Lasteaia päevarütmi määrab päevakava. Võimalikult palju tegutseme õues.
Laste igapäevatoimingutele ja vabategevusele kulub suur osa päevast, kuid see annab palju võimalusi laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.
Lapse arengus on kõige olulisem roll mängul, selleks peab päevakavas kõige enam aega jääma.
Õpiprojekte ja tegevusi planeeritakse nii, et lastel oleks võimalik ise otsustada ja teha valikuid. See õpetab lapsi arutlema, eesmärke püstitama, iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.