Õppe- ja kasvatustegevus

Aruheina Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Kõikide meie tegevuste fookuses on laps. Aruheina lasteaias pööratakse tähelepanu iga lapse arengu toetamisele, varasele märkamisele, julgustamisele ja tunnustamisele, eduelamuse ning individuaalse toe tagamisele.

Õppe- ja kasvatustegevused põhinevad ühistel väärtustel, tähtsal kohal väärtuskasvatus ning viisakas lasteaiakultuur.

Leiame, et laps õpib siis, kui ta saab ise katsetada, eksida, mõelda ning järeldusteni jõuda. Lapse loovus areneb, kui ta saab luua vabalt ning raamideta. Selleks tagame, et lasteaia füüsiline ja vaimne keskkond võimaldavad lastel turvaliselt omas rütmis õppida ja seoseid luua. Täiskasvanu seatud piirid on piisavalt vabad, et laps tunneks end hästi. Võtame süvenemiseks aega.

Lapse arengut soodustab kodu ja lasteaia koostöö. Oleme vanematele toeks laste kasvatamisel, nõustame ja toetame. Lapsevanemad osalevad aktiivselt lasteaia keskkonna loomisel ja arendamisel, vanem ei ole passiivne lapse arengu jälgija.

Lasteaias arvestatakse laste individuaalseid, vanuselisi, soolisi, rahvuslikke ja piirkondlikke iseärasusi, soodustatakse humaansete ning demokraatlike suhete kujunemist ja püsimist täiskasvanute ja eakaaslastega suhtlemisel. Vaata ka programm “Kiusamisest vabaks!”

Kasvatamisel ja arendamisel väärtustatakse eesti kultuuritraditsioone ning arvestatakse teistest rahvustest laste kultuuri eripära. Vaata Amanda ja maailm. Muukeelsete lastega tegeledes lähtume keelekümbluse metoodika põhimõtetest. Kasvatamine ja arendamine lähtub lapse loomulikust huvist ümbritseva vastu ja lastele huvipakkuvatest teemadest. Lapse kasvades ja arenedes liigutakse lähemalt kaugemale, üksikult üldisele. Vaata J. Käis, Reggio Emilia.

Rakendame õuesõppe-  ja aktiivõppemeetodit ning Samm-sammult“ õppeprogrammi. Oleme avatud hariduse uuendustele – kasutame tegevustes IT ja robootika vahendeid.

Lasteaia päevarütmi määrab päevakava. Võimalikult palju tegutseme õues, õpetame lapsi läbi igapäevategevuste loodust ning ümbritsevat keskkonda hoidma ja armastama. Oleme liitunud “Rohelise kooli” programmiga ning rakendame keskkonnahoiu põhimõtteid.

Põhirõhk on laste sotsiaalsetel oskustel, omavahelisel läbisaamisel, teistega arvestamisel, mida õpime läbi igapäevaste tegevuste. Lapse arengus on kõige olulisem roll mängul, selleks jätame päevakavas kõige enam aega. Õpiprojekte ja tegevusi planeeritakse nii, et lastel oleks võimalik ise otsustada ja teha valikuid. See õpetab lapsi arutlema, eesmärke püstitama, iseseisvalt tegutsema, oma tegevust korrigeerima ja tegevuse tulemuste eest vastutama.

Lasteaias olulisel kohal mudilasnõukogu, mille raames kaasame ja julgustame lapsi enda mõtteid ja ideid meiega jagama.