Lapsevanemale

Laps tunneb ennast lasteaias kindlalt, kui tema päev algab kiirustamata, sõbralikult ja kallistusega.

 • Esmakordselt lasteaeda tulles andke lapsele aega kohanemiseks ja harjumiseks.
 • Rääkige lapsega lasteaia päevast. Tundke huvi lapse mängude, tegevuste ja sõprade vastu, kuulake tema rõõme ja -muresid, otsige koos lahendusi.
 • Usaldage õpetajat, arutage temaga oma lapse arengut ja käitumist.
 • Õpetage lapsele iseennast teenindama (riietuma, sööma, pärast potil käimist end puhastama, enda järelt koristama jne.)
 • Olles ise positiivse suhtumisega lasteaeda ning töötajatesse, on lapsel hea ja  turvaline olla.

 

Lapsevanematega koostöö 

Koostöö eesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel, lugupidamisel ja ühistel väärtustel.

Hea ja usaldusväärne koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tekkimisele lasteaias viibides. Lapsevanematel ja personalil on ühine vastutus lapsele soodsa arengukeskkonna loomisel ning tema arengu toetamisel.

 • Igapäevaselt vahetatakse olulist lapse kohta käivat  ning  rühma töökorraldust puudutavat infot.
 • Õpetaja teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest.
 • Õpetaja loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes, vajadusel suunamine erialaspetsialistide poole.
 • Lapsevanem saab osaleda lasteaia õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteaia tegevusele rühmakoosolekutel ja individuaalsetel vestlustel õpetaja või lasteaia juhtkonnaga.
 • Rühma lastevanemate koosolek toimub üks kord õppeaastas sügisel. Lõpurühmadel toimub lisaks teine koosolek veebruaris-märtsis.
 • Sügisestel lastevanemate koosolekutel valitakse igast rühmast üks lapsevanem lasteaia hoolekogusse oma lapse rühma esindama. Lapsevanem saab teha ettepanekuid lasteaiatöö organiseerimiseks hoolekogu kaudu.
 • Koostöös laps-lapsevanem-lasteaed toimuvad avalikud peod ja pereüritused, välja on kujunenud traditsioonilised üritused; (talgud, perepäev, perede talvematk jne.).
 • Lapsevanemate osalemine rühmatöös (nt õpetajate päev, õpetajate koolitus jne);
 • Vähemalt kord õppeaastas viib õpetaja lapse perega läbi arenguvestluse, kus vesteldakse lapse arengu edusammudest ja kavandatakse edasised tegevused lapse individuaalsest arengust lähtuvalt. Kokkuvõte dokumenteeritakse.
 • Tutvumisvestlused toimuvad uute laste vanematega õppeaasta alguses. Vestluse käigus saavad lapsevanemad ja rühma personal omavahel tuttavaks, räägivad läbi vastastikused ootused ja soovid ning õpetajad tutvuvad lapsega läbi lapsevanema silmade.
 • Lapsevanemad, kelle lapsele on koostatud individuaalne arenduskava (IAK), teevad IAK alusel tööd ka kodus, et saavutada lapse arengule seatud eesmärgid.
 • Lapsevanematele oluline info edastatakse läbi  Eliis keskkonna, lasteaia FB-lehe, läbi kinniste FB-i gruppide ning telefoni teel. Kiiresti toimiva infovahetuse huvides on lapsevanemal vajalik lapse lasteaeda tulles teha kasutajakonto Eliis keskkonda ning teavitada oma kontaktandmete muutumisest rühma personali esimesel võimalusel. Lapse haigestumisest lasteaias teavitatakse lapsevanemat telefoni teel.
 • Lasteaed edastab lapsevanematele informatsiooni erinevate loengute ja koolituste kohta väljaspool lasteaeda, kasutades selleks erinevaid elektroonilisi kanaleid.
 • Rahuloluküsitlused lapsevanematele toimuvad kevadel.