Tugiteenused

Aruheina Lasteaed lähtub laste arengu toetamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Aruheina Lasteaias on laste parimaks arenguks järgmised võimalused:

  • Lasteaias töötavad pedagoogid, kes märkavad abi vajavat last.
  • Lasteaias töötavad logopeedid Anneli ja Iia, kes tegelevad kõneliste erivajadustega laste väljaselgitamise, kõneravi korraldamise ja läbiviimisega.  Logopeedid annavad lapsevanemale tagasisidet ja infot läbi Eliis infosüsteemi. Kontaktid: anneli.siibak@aruheina.edu.ee ;  iia.paavo@aruheina.edu.ee
  • Lasteaias töötab eripedagoog Tiina, kes märkab, uurib ja kaardistab lapse võimalikud erisused. Loob turvalise, toetava ja motiveeriva õpikeskkonna. On toeks lapsele, õpetajatele ning lapsevanematele. Eripedagoog annab tagasisidet ja infot läbi Eliis infosüsteemi. Kontakt: eripedagoog@aruheina.edu.ee 
  • Lasteaias töötab psühholoog Helen, kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine sobiva õpi- ja arengukeskkonna kujundamisel, koostöös õpetajate ja lapsevanematega, kaasates vajadusel ka teiste erialade spetsialiste. On toeks lapsele, õpetajale ning lapsevanematele. Psühholoog annab tagasisidet ja infot läbi Eliis infosüsteemi. Lapsevanemate nõustamine toimub eelneval kokkuleppel ja abi saamiseks võib pöörduda otse psühholoogi poole. Kontakt: psühholoog@aruheina.edu.ee
  • Põhiline korrektsioonitöö viiakse läbi individuaalselt, õppeaasta algul koostatud ja aasta jooksul täiendatud ajakava alusel. Koostamisel peavad logopeedid, eripedagoog ja psühholoog arvestama iga rühma tegevustega.  Vajadusel edastavad logopeedid ja eripedagoog lapsevanemale harjutusvara.
  • Arendustegevused toimuvad individuaaltegevustena. Viiakse läbi logopeedi või eripedagoogi-psühholoogi kabinetis vastavalt lapse toe vajadusele. Võimalus kasutada ka loovustuba. Kõneravi või teraapia tegevuse kestvus on 15-20 minutit.
  • Tugispetsialistid nõustavad  lapsevanemaid ja vajadusel soovitad erispetsialistide konsultatsioone. Tutvustavad lastega tehtavat tööd kokku lepitud vestluse ajal, arenguvestlusel või ümarlaudadel.
  • Toetavad ja nõustavad õpetajaid lapse arengu toetamisel.

 

Tugispetsialistide töökorraldus

Iga õppeaasta algul  (septembris ja oktoobris),  õpetajate ja tugispetsialistide koostöös, selgitatakse välja  tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat kirjalikult, kui lapsel on vajadus osaleda logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi arendustegevustes. Lapse arendustegevuses osalemine toimub lapsevanema loal. Lapsevanemal on võimalus kokku leppida tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest.

Tugispetsialistid koostavad abi vajavate lastega töötamise ajakava ja plaani. Lapsega läbiviidav individuaalne arendustegevus on vanemale, õpetajale nähtav Eliis veebikeskkonnas. Vajadusel edastatakse harjutusvara lapsevanemale ja õpetajatele.

 

Lapsevanemaid nõustavad kõigis nende kompetentsi kuuluvates küsimustes (kaasa arvatud koolikohustuse edasilükkamine) rühmaõpetajad, direktor, õppealajuhataja, logopeedid, eripedagoog ja vajadusel erispetsialistid. Vajadusel pöördutakse nõustamiskomisjoni, linnaosa sotsiaal- ja lastekaitsetöötaja poole.

Vajadusel teavitavad logopeedid või eripedagoog raske kõnepuudega või puudega laste vanemaid erinevatest rehabilitatsiooniteenuste võimalustest. Lapsevanemal on samuti võimalik pöörduda Rajaleidja poole.