Õppeaasta eesmärgid

Aruheina Lasteaia õppeaasta 2021/2022 eesmärgid

Õppeaasta põhieesmärgi täitmine toimub läbi õppe – ja kasvatustegevuste ning vaba mängu. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgistamisel arvestab rühma meeskond oma rühma eripära ja iga
lapse arengu ning huviga.

Põhieesmärk:  „Teeme loodusele pai“

● Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
● Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses;
● Laps saab aru põhjus-tagajärg seosest;
● Tervisedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses;
● Õppe- ja kasvatustöö on lapsest lähtuv, lapsed on kaasatud planeerimisprotsessi;
● Laps tutvub läbi mängu lihtsate programmeerimisvõtetega;
● Toimib koostöö kõikidel tasanditel: laps – õpetaja- tugispetsialist- rühmameeskond –
lasteaia personal – lapsevanem -juhtkond – hoolekogu.