Lasteaeda vastuvõtt

Rae valla koolieelsetesse lasteasutustesse on õigus kohta saada lapsel alates pooleteisest eluaastast, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Rae vald.

Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse e-keskkonnas ARNO.

Lasteasutuse taotluste järjekord on avalikustatud valla kodulehel ja seda korrigeeritakse igakuiselt hiljemalt 15. kuupäeval.

Lapse lasteasutusse koha taotlemiseks esitab vanem või muu seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse e-keskkonnas ARNO või vallavalitsuse kehtestatud vormil.

Lasteasutuse direktor kooskõlastab vallavalitsusega järgmiseks õppeaastaks rühmade liigid ja kohtade arvu lähtuvalt vajadustest ja võimalustest ning kannab andmed e-keskkonda ARNO hiljemalt 31. märtsiks.

Lasteasutuste rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks algab 1. aprillil. Vaba koha olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu õppeaasta kestel vastavalt piirkonna vanuserühma järjekorrale. Koha saamise võimalusest saab vanem teate e-keskkonnalt ARNO või lasteasutuse direktorilt.

Lasteasutuse koha pakkumise saamisel tuleb vanemal 14 päeva jooksul otsustada pakkumise vastuvõtmine. Kui vanem 14 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks. Õppeperioodi keskel on pakkumisele vastamise aeg 7 päeva.

Peale lasteaiakoha vastuvõtmist edastab lasteasutus kohakasutamise kokkuleppe, kus fikseeritakse lasteasutuse kohakasutamise alguskuupäev. Lapsevanem on kohustatud kohakasutamise kokkuleppe allkirjastama 7 päeva jooksul. Kui vanem 7 päeva jooksul kohakasutamise kokkulepet ei allkirjasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks. Loobumise korral jäetakse laps lasteaia järjekorda ning lasteaiakoht eraldatakse järgmisel õppeaastal.

Vanem, kelle koolikohustuslikus eas lapsel on nõustamiskomisjoni soovitus koolipikenduseks, peab koha kasutamise jätkamisest lasteasutuse direktorit ja vallavalitsust kirjalikult teavitama hiljemalt 1. maiks.

Lasteasutuse direktor kinnitab 10. septembriks käskkirjaga rühmade nimekirjad.

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord–Riigi Teataja