3. Vallatud Rohutirtsud

Vallatute Rohutirtsude rühmas käivad 5-6.aastased lapsed. Rühameeskond: õpetaja Kristel, assistent Ulvi ning Helge.

Kontaktid: e-mail vallatud.rohutirtsud@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 2093.

Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad enamasti hommikupoolikul. Õppetöö käib suuresti läbi mängu, läbi projekt õppe , õues-ja avastusõppe, lõimides erinevaid valdkondi, lähtudes laste individuaalsusest. Mängu kaudu õppimine tähendab nii õppemängude kasutamist, kui ka õpikeskkonna loomist ja kujundamist, mis pakub lastele võimalusi vabamängu kaudu õppida. Mängides areneb mõtlemine, loomingulised võimed, kujutlused, arusaamad ümbritsevast. Mängimine aitab omandada keelt ja arendada sotsiaalseid oskuseid, sealhulgas teha teiste lastega koostööd. Kõik koos oleme loonud rühmas erinevaid traditsioone: peame koos sünnipäevasid, tähistame erinevaid tähtpäevi rühmas ja koos lasteaia perega, teeme ühisüritusi koos vanematega ja vanavanematega.

Vallatute Rohutirtsude rühmas on laste arengutase, huvid ja võimed väga erinevad, seetõttu proovime teha tegevusi rohkem väiksemates gruppides ja lähtume lapsest. Grupitöödes õpime rohkem arvestama ja koostööd tegema eakaaslastega. Õppetöösse on kaasatud kõik rühmameeskonna liikmed, koostööd teeme teiste rühmadega, lasteaia tugipersonaliga, muusika- ja liikumisõpetajaga. Tegevustesse on kaasatud lapsevanemad ja soovime neid kaasata võimalikult palju.

Väärtused:

1.Hoolivus- näitame välja üksteisest hoolimist, arvestamist ja oleme abivalmid.

2.Sõbralikkus- oleme üksteise suhtes austavad, hoolivad.

3.Austus- oleme head ja sõbralikud kaaslased, austame üksteist, kuulame üksteist ja oleme kannatlikud.

4.Viisakus- õpime kasutama viisakusreegleid ja häid kombeid nii rühmas, kui väljaspool rühmaruumi ning lasteaiamaja.

5.Tervis- peame oluliseks jagada terviseteadmisi ( tervislik toit, liikumine, hügieen).

6.Vastutus- õpime rohkem vastutama oma tegude tagajärgede eest ja saame aru, et igal teol on tagajärg.