3. Vallatud Rohutirtsud

Vallatute Rohutirtsude rühmas käivad 4-5.aastased lapsed. Rühameeskond: õpetaja Kristel, assistendid Marilin ja Ulvi.

Kontaktid: e-mail vallatud.rohutirtsud@aruheina.edu.ee, rühma telefon 5556 2093.

Õppetöö käib Vallatute Rohutirtsude rühmas läbi mängu, projektõppe, õues- ja avastusõppe. Mängu kaudu õppimine tähendab nii õppemängude kasutamist, kui ka õpikeskkonna loomist, mis pakub lastele võimalusi mängu kaudu mängida ja tegutseda. Mängides areneb laste mõtlemine, loomingulised võimed, kujutlused ja arusaamad. Loovad tegevused aitavad lastel omandada jutustamisoskust, rollimänge, loomingulisi võimeid, erinevaid kujutlusi, arusaamist ümbritsevast. Kõik see aitab arendada laste sotsiaalseid oskusi, sealhulgas teha teiste lastega koostööd. Koos lastega loome rühmas ka uusi traditsioone: koos peame laste ja õpetajate sünnipäevi, tulevikus tahaksime koos lastega otsustada erinevate teemade üle, kuid hetkel lapsed harjuvad veel lasteaia ja üksteisega. Võtame osa Suukooli projektist, kus lapsed saavad kinnistada harjumusi hamba pesus ning saavad uusi teadmisi suuhügieenist.

Teeme ka aktiivset koostööd lastevanematega ja soovime neid kaasata võimalikult palju ja tihti.

Õppeaastast 2022/2023 teeme palju tööd Amanda ja Modoga, mis on otseselt seotud Maailmakooli ja Rohelise kooliga. Laste arengutase, huvid ja võimed on hetkel veel erinevad, seega lähtume võimalusel tegevustes laste individuaalsusest. Õppetegevus toimub koos, grupiti ja individuaalselt, et lapsed õpiksid eakaaslastega arvestama ja koostööd tegema. Õppetöösse soovime kaasata kõiki rühma meeskonna liikmeid, koostööd teeme logopeedi, eripedagoogi, liikumisõpetaja ja muusikaõpetajaga.

Teeme ka aktiivset koostööd lastevanematega ja soovime neid kaasata võimalikult palju ja tihti.

Väärtused:

1.Hoolivus – näitame rohkem välja üksteisest hoolimist ja oleme abivalmid.

2.Sõbralikkus – oleme üksteise suhtes austavad, hoolivad.

3.Austus – oleme head ja sõbralikud kaaslased, austame üksteist, kuulame üksteist ja oleme kannatlikud.

4.Viisakus – õpime kasutama viisakureegleid ja häid kombeid nii rühmas, kui rühmast väljaspool.

5.Tervis – peame oluliseks jagada terviseteadmisi (tervislik toit, liikumine, hügieen).