Laps läheb kooli

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril.

Põhikooli vastuvõtu taotlust saab Rae vallavalitsusele esitada 10. veebruarist 31. märtsini e-teeninduses või paberkandjal kohapeal. Taotlusvormid leiad Blanketid ja vormid alt.

https://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid#hariduseblanketid

Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Vallavalitsus teavitab vanemat esimese klassi õpilase elukohajärgse kooli määramisest e-keskkonna ARNO kaudu hiljemalt 30. aprilliks.

Koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel, hiljemalt 20. juuniks.

30. maiks kinnitab kool õpilase oma nimekirja.

 

Kui vanem soovib last varem kooli panna

  • Kui vanem teavitab enne 31. märtsi vallavalitsust soovist panna laps varem kooli, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.
  • Kui vanem teavitab pärast 31. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.
  • Kui vanem teavitab pärast 1. maid soovist panna laps varem kooli, ei ole vallal enam kohustust tagada lapsele õppekohta. Vabade kohtade olemasolul saab laps esimesse klassi astuda.

https://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine

 

Koolivalmidus, koolivalmiduskaardi koostamine ja väljastamine

Kooliks valmistumine on pikem protsess, mis algab juba lapse sünnist ning areng jätkub lasteaia esimesest päevast.  Koolivalmidus on kooliküpsus koos koolis õppimise alustamiseks vajalike oskuste ja teadmistega. Koolivalmidus on lapse tervislik, sotsiaalne, motivatsiooniline ja vaimne valmisolek minna mänguliselt põhitegevuselt üle suunatud ning kõrgema taseme õpitegevusele. Sisaldades kognitiivseid, sotsiaalseid ja füüsilisi oskusi, mis antud üleminekut toetavad.

Info ja tagasiside lapse koolivalmidusest antakse lapsevanematele aastaringselt ja individuaalselt. Igal kevadel toimuvad planeeritud arenguvestlused. Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

Koolivalmiduskaardi aluseks on lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemused. Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud, sh õpetajad, tugispetsialist, vanem (eestkostja) ja lasteasutuse direktor või selleks volitatud isik. Koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale lasteaiast lahkudes. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust. Koolivalmiduskaarti ei pea koostama lapsele koolikatsetel esitamiseks.

Koolivalmiduskaart on dokumentmilles kirjeldatakse laste, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks või kelle vanemad taotlevad põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõike 5 alusel koolikohustuslikust east noorema lapse kooli õppima asumist või kellel on nõustamiskomisjoni soovitusel koolikohustus ühe õppeaasta võrra edasi lükatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõike 3 alusel, arengu tulemusi üldoskustes ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, tuues välja lapse tugevused ja arendamist vajavad küljed.

 

Koolipikendus

Laps, kes oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib seaduse §-s 47 nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.

Lapsele koolipikenduse taotlemise kord: Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord

Koolipikendust võimalik taotleda Rajaleidja Tallinna- ja Harjumaa Nõustamiskomisjonis

Innove Rajaleidja